ဥေပကၡာ- (လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း)

အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေနသနည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏွလုံးကုိ ပြါးေစတတ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ႏွလုံးကုိ မပြါးေစတတ္ သည္လည္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပ ကၡာ} ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏။
ထုိတြင္ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း ?

သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {{ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ}} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊
သိမႈ သေဘာ {မန}၊
သိျခင္းသေဘာ {မာနသ}၊
အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာသေဘာ {ဟဒယ}၊
ျဖဴစင္ေသာသေဘာ {ပ႑ရ}၊
သိမႈ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}၊
အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}၊
အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ}၊
အထူးသိမႈ အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}၊
ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္}။
ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။
ဤစိတ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏၊
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ}} ဟူသည္ကား …
အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အထက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏)။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ထို႔အတူ ႏ်စ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကုိ}} ဟူသည္ကား တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ သုံးခု ေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အထက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏။)

{{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံးပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟူေသာ ဤစကားသည္ အလံုးစုံ အားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံး ကုိ အႂကြင္းမရွိေအာင္၊ အက်န္မရွိေအာင္ သိမ္းက်ဳံး၍ဆုိေသာ စကားတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ {{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူ
ျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံး ပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟူရာ၌ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း။
သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏ အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊ သိျခင္းသေဘာ {မန}၊ သိမႈ သေဘာ {မာနသ}။ပ။ ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။

ဤစိတ္သည္ ဤလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ]ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ျပန္႔ေျပာေသာ}} ဟူရာ၌ ျပန္႔ေျပာျခင္းဟူသည္ မ်ားျမတ္ျခင္းတည္း၊
မ်ားျမတ္ျခင္းဟူသည္ အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းတည္း၊
အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းဟူသည္ ရန္မရွိျခင္းတည္း၊
ရန္မရွိျခင္းဟူသည္ ေၾကာင့္ၾက မရွိျခင္းတည္း။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း(အက်ယ္)၊ အပၸမညာ၀ိဘဂၤၤၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။

Advertisements

မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား

အပါယ္ေလးပါးဆိုသည္ကား။

၁။ ငရဲ                   …….. ခ်မ္းသာ အနည္းငယ္မရွိပဲ ၊ မီးေတာက္ မီးလွ်ံ ဓါးလွံ စက္တို႕၌ ခံရျခင္းကို ငရဲဟု ေခၚပါသည္။

၂။ တိရစ ၦာန္            …….. တရားကို မသိ ၊ စားျခင္း အိပ္ျခင္း ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္းကိုသာသိေသာ ၊ မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာကန္႕လန္႕ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါ။

၃။ ျပိတၱာ                …….. ခ်မ္းသာသုခမွ ကင္းေ၀းေသာ ဖုတ္ တေစ ၦ စေသာသတၱ၀ါ။

၄။ အသူရကာယ္       …….. စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျမဴးထူးျခင္း စသည္တို႕ျဖင္႕ မျမဴးထူးမထြန္းပတက္ေသာ သတၱ၀ါ။

(ေန႕စံ၍ ညဥ္႕ခံ ၊ ညဥ္႕စံ၍ ေန႕ခံေသာ သတၱ၀ါ)

 

ကပ္သံုးပါး ။

၁။ ဒုဗ ၻိကၡႏ​ ၱရကပ္      …….. အစာေခါင္းပါး ငတ္မြတ္ျခင္းေၾကာင္႕ မ်ားစြာေသေၾကပ်က္စီးျခင္း။

၂။ သတ ၱႏ ၱရကပ္      …….. ေသေစတက္ေသာ ဓါး ၊ လွံ ၊ ေသနတ္ စေသာလက္နက္တို႕ျဖင္႕ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ထိုးခုတ္၍ မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း။

၃။ ေရာဂႏ ၱရကပ္       …….. ကူးစက္တက္ေသာ အနာေရာဂါ က်ေရာက္သျဖင္႕ မ်ားစြာေသေၾက ပ်က္စီးျခင္း။

(ကပ္ – ကာလအပိုင္းအျခား)

 

အရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး။

၁။ ငရဲ                   …….. ခ်မ္းသာအလ်ဥ္းမရွိေသာအရပ္။

၂။ တိရစ ၦာန္            …….. မဂ္ ဖိုလ္မွ ဖီလာကန္႕လန္႕ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါ။

၃။ ျပိတၱာ                …….. ခ်မ္းသာသုခကင္းေ၀းေသာ ဖုတ္-တေစ ၦ စေသာသတၱ၀ါ။

၄။ အသညေဇာ        …….. အရူပဘံု ၊ အသညသတ္ဘံု။

၅။ ပစၥႏ ၱေရာ            …….. ရတနာသံုးပါး မတည္၍ ရိုင္းစိုင္းေသာ သူတို႕အရပ္။

၆။ ၀ိကလိျႏၵိယ         …….. ပဋိသေႏၶအားျဖင္႕ က်ိဳး ၊ ကန္း ၊ ဆြံ႕အ ေသာသူအျဖစ္။

၇။ မိစ ၦာဒိဌိ             …….. မွားေသာအယူကိုယူေသာ မိစ ၦာဒိဌိတကၠဒြန္းျဖစ္ရျခင္း။

၈။ ဗုဒၶသုေညာ တိေဟတုေကာ …….. ဘုရားမရွိေသာ အခါကာလ၌ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ေနေသာသူ။

(အရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး – မဂ္ကိုရျခင္းမွ ကင္းေသာအရပ္ ၈-ပါး)

 

 

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး။

၁။ မီး                    …….. ေလာင္ကြ်မ္းေစတက္ေသာ ဓါတ္တစ္မ်ိဳး။

၂။ ေရ                   …….. ေသာက္ ၊ ခ်ိဳး ၊ ဖြတ္ ၊ ေလွ်ာ္ ေဆးေၾကာရေသာ အရည္ဓါတ္တစ္မ်ိဳး။

၃။ မင္း                   …….. ေရ ေျမ ကို အစိုးရေသာ ေလာကသမုတိနတ္။

၄။ ခိုးသူ                 …….. သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို မသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ ယူတက္ေသာသူ။

၅။ အခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ …….. မိမိကိုမုန္း၍ ပ်င္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံတက္သူ။

 

၀ိပတၱိတရားေလးပါ။

၁။ ဂတိ၀ိပတၱိ           …….. အပါယ္ေလးဘံု၌ျဖစ္ျခင္း။

၂။ ဥပဓိ၀ိပတၱိ           …….. ယုတ္ည႕ံေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္း။

၃။ ကာလ၀ိပတၱိ        …….. မေကာင္းေသာ မင္းတို႕၏ လက္ထက္ဟု ဆိုအပ္ေသာကာလ။

၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ      …….. မေကာင္းေသာလံဳ႕လရွိျခင္း။

(၀ိပၸတၱိ – ပ်က္စီးျခင္း ၊ ေဖါက္ျပန္ျခင္း)။

 

ဗ်သနတရားငါးပါး။

၁။ ညာတိဗ်သန        …….. အေဆြအမ်ိဳးတို႕ ပ်က္စီးျခင္း။

၂။ ေဘာဗ်သန         …….. စည္းစိမ္ဥစၥာအရာအထူးတို႕ ပ်က္စီးျခင္း။

၃။ ေရာဂဗ်သန         …….. အနာေရာဂါေၾကာင္႕ ပ်က္စီးျခင္း။

၄။ သီလဗ်သန         …….. ေကာင္းေသာ အက်င္႕သီလ ပ်က္စီးျခင္း။

၅။ ဒိဌိဗ်သန            …….. ေကာင္းေသာအယူ၀ါဒ ပ်က္စီးျခင္း။

 ဒုစရိုက္တရား။

ဒုစရိုက္သည္ – မေကာင္းေသာအက်င္႕ကို ဆိုပါသည္။

ဒုစရိုက္သည္ – အကုသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။

ကာယကံ ၃-ပါး ၊ ၀စီကံ ၄-ပါး ၊ မေနာကံ ၃-ပါး အားျဖင္႕ ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါး ျဖစ္ပါသည္။ ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါး တို႕တြင္ တစ္ပါးပါးကို ကမၼပထေျမာက္ေအာင္ လြန္က်ဴးမိပါက အပါယ္ေလးပါးသို႕ လားေစတက္ေသာေၾကာင္႕၄င္း ၊ ကမၼပထ မေျမာက္ေသာ ဒုစရိုက္သည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀၌ အခြင္႕သာေသာအခါ ဆင္းရဲစြာေသာ မေကာင္းကိ်ဳးကို ျဖစ္ေစတက္ေသာေၾကာင္႕၄င္း ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သူ အေပါင္းတို႕သည္ ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါးကို ေကာင္းစြာေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

 

 

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမ တစ္စုရဲ႕ အလွဴပါ။ ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္တန္းရြာ၊ ေ၀ဠဳ၀န္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးပရဟိတေက်ာင္း မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွာက်င္းပတဲ့ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ ပလန္းနက္ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကထိန္ႏွင့္ ပရဟိတအလွဴပြဲၾကီးမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ အေပါင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမတစ္စု နည္းတူ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ မဂၤလာ

“သင္ဟာ အသိဥာဏ္မ်ားလည္း ျပည့့္စံုေကာင္း ျပည့္စံုေနမယ္ ။ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားလည္း ျပည့္စံုေကာင္း ျပည့္စံုေနမယ္။ အရြယ္ၾကီးလုိ႔ ဆံပင္မ်ားလည္း ျဖဴေကာင္း ျဖဴေနမယ္။ သုိ႔ေသာ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း မျပဳရေသးသမွ် လူလားမေျမာက္ေသး” တဲ့။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သတိထားမိခဲ့တဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံနွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကုိ အရင္ေျပာခ်င္တယ္။

(၁) သဲသဲကြဲကြဲ ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ႔

(၂) မသဲမကြဲ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔အေၾကာင္းပါ။

သဲသဲကြဲကြဲ ဇနီးေမာင္ႏွံဆုိတာ `မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္မွာပင္ လြန္စုိးတယ္´ ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ စကားကုိ ဘ၀လမ္းညႊန္ထင္ျပီး အျဖစ္သည္းလုိက္နာၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ိဳးကုိ ေျပာတာ…. အလုပ္သြားတာ၊ ေစ်းသြားတာမ်ိဳးကုိ ေတာင္ စိတ္မခ်ႏုိင္တာတုိ႔၊ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း ေဟာင္းေတြ႔လုိ႕ တရင္းတႏွီး ႏႈတ္ဆက္ တာကုိေတာင္ မနာလုိ မရႈစိမ့္ႏိုင္တာတုိ႔ ၊ မေက်မနပ္ ပူၾကဆူၾကတာတုိ႕ လုပ္ေနတဲ့ ျငဴျငဴစူစူ အူတူတူဆုိတဲ့ စံုတြဲမ်ိဳးေပါ့၊`စိတ္မခ်ႏုိင္ဘူး´ ဆုိတာ ဓမၼဓိဌာန္ က်က် ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈမရွိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေဒါသ ကိေလသာ စိတ္ရိုင္း စိတ္ပူေတြ တသီၾကီး ျဖစ္တတ္တာမုိ႔ ဒီလုိစံုတြဲမ်ိဳးဟာ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္တရား ကင္းမဲ့တဲ့ ကိေလသာ စိတ္သက္သက္နဲ႔ စံုတြဲမ်ိဳးလုိ႔ပဲ ဆုိရမွာပါ၊ ကိေလသာဆုိတဲ့သေဘာက ပထမေတာ့ လုိလားေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္သလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ ေဒါသေတြ၊ ေသာကေတြ၊ မနာလုိ၀န္တုိေတြ ျဖစ္လာရတာ ဓမၼတာပဲ….ၾကာေတာ့ တျဖည္းျဖည္း စိတ္၀မ္းေတြ ကြဲလြဲလာရင္း ေနာက္ဆံုး ဇနီးေမာင္ႏွံ ကြဲၾကတဲ့အထိ ေရာက္ၾကကုန္ေရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ လက္တြဲသူ မွန္သမွ် ဒီလုိပဲ၊ အစမွာေတာ့ သည္းၾကတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ကြဲၾကတာပဲ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားတာက `ေမတၱာသိေနဟ´ ေမတၱာဆိုတာ ခုိင္ျမဲေအာင္ တြဲကပ္ေပးတဲ့ အေစးဓာတ္တဲ့။ ဒီအေစးဓာတ္မပါရင္ ၾကာၾကာမတြဲႏိုင္ဘူး၊ ကြဲတတ္တာပဲ၊ ခု ကာလစကားနဲ႔ဆုိရင္ ဒီလုိစံုတြဲမ်ိဳးကုိ ေရႊရည္စိမ္စံုတြဲ၊ ေဆးဆုိးပန္းရိုက္စံုတြဲ၊ ဒါမွ မဟုတ္ `အင္တြဲ´ေတြလုိ႔မ်ား ေျပာရမလားပဲ။ ထိမ္းျမားလက္ထက္ တယ္ဆုိတာ လူလားေျမာက္ပါျပီလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ျပီး ေလာကဓံကုိ စိန္ေခၚလုိက္တာျဖစ္လုိ႔ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ေနဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေနာ္… ဘ၀တစ္သက္တာကုိ ရည္မွန္းျပီး ႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္နဲ႔ အတူလက္တြဲရင္း ေလာကဓံတုိက္ပြဲကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းစ ၾကတာ… ၀မ္းသမုဒၵရာ မခန္းေျခာက္ရေအာင္ အူသိမ္အူမဆုိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ မွန္မွန္ စီးဆင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားျခင္းဆုိတဲ့ မုိးေလ၀သမွန္ကန္ဖုိ႔ အဓိကထားရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ ….ဒီလုိခံယူခ်က္မ်ိဳးရွိၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံဆုိတာ မူလကတည္းက ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ တူညီတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြ၊ တူညီတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ လက္တြခဲ့ၾကတာ ျဖစ္လုိ႔ အျဖစ္မသည္းၾကေတာ့ဘူး …. နားလည္ႏိုင္စြမ္း ၊ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကတယ္… ဘ၀ တစ္သက္တာအထိ အျပန္အလွန္အက်ိဳးလုိလားတဲ့ ေမတၱာအေစးဓာတ္နဲ႔ တြယ္ကပ္ထားတာ ျဖစ္လုိ႔၊  စိတ္မခ်တာတုိ႔ မနာလုိ၀န္တုိျဖစ္တာတုိ႔ဆုိတဲ့ ကိေလသာ အပူဓာတ္လည္း မျပင္းထန္ ၾကေတာ့ဘူး …. တခ်ိဳ႕ငယ္ေပါင္း ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ဆိုရင္ ေျပာသံ ဆုိသံမွာ နင္ – ငါ – ေဟ့ – ဟဲ့ ဆုိတဲ့အသံေတြ လႊမ္းေနတတ္ၾကလုိ႔ နေဘးက ၾကားရသူေတြက ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ့မလားလုိ႔ေတာင္ ထင္ရတယ္။ ဟန္ေဆာင္တာ အျဖစ္သည္းတာေတြ မပါေတာ့ ေျပာသံဆုိသံကလည္း မျပစ္ခ်ြဲေတာ့ ဘူးေပါ့ … သူတုိ႔ အျဖစ္မသည္းတာကုိ ၾကည့္ျပီး အခ်စ္နည္းတယ္လုိ႔ မထင္လုိက္ေလနဲ႔။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လုိ႔ အနည္ထုိင္ျပီး အခ်စ္ျမဲသြားၾကတာ။ အနည္ထုိင္တယ္ဆုိလုိ႔ အသားေသျပီး ေအးစက္မာခဲသြားတယ္လည္း မထင္ေလနဲ႔၊ မဟုတ္ဘူး၊ ရွင္သန္ေနတဲ့ အႏွစ္လုိပဲ မာေပမယ့္ မခဲဘူး…. အျမဲၾကီးထြားေနတာ … ပင္စည္နဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ အႏွစ္က ၾကီးထြားေနလုိက္တာ … ဒါေၾကာင့္လညး္ သားသမီးေတြကေန ေျမးေတြျမစ္ေတြအထိ အသိုက္အအံုၾကီးလာေလေလ သူတုိ႔ ေမတၱာဓာတ္က ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေလ ျဖစ္ေနၾကတာေပါ့ ….. လူလားေျမာက္ျပီးၾကတဲ့ ဇနီး ေမာင္ႏွံ တုိ႔အေနနဲ႔ ရာသက္ပုိင္ခုိင္ျမဲေရးမွာ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈဟာ အဓိကျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ အခိုင္အမာ ေစာင့္စည္းတည္ေဆာက္ၾကျပီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္ မဂၤလာတာ၀န္ေတြကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ မဂၤလာေဆာင္သူ စစ္စစ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ ….အဲလုိမဟုတ္ရင္ေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ၾကသူေတြ မျဖစ္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်သူေတြပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္…. ေထာင္ဆုိတာ တာ၀န္မဲ့သူ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ က်ေရာက္ရမယ့္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအားလံုး ဆိတ္သုဥ္းရာ အက်ဥ္းစခန္းၾကီး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလံုးသိျပီးသားပဲ … အိမ္ေထာင္ဆုိတာကလည္း  မိသားစုတာ၀န္ပ်က္ကြက္သူ၊ ကုိယ္က်င့္တရားခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ က်ေရာက္ေနရတဲ့ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔  ဆိတ္သုဥ္းရာ ေနရာ ကုိ ေခၚတာပါ … ကုိယ့္က်င့္တရား ခုိင္မာသူ၊ တာ၀န္ေက်သူတုိ႕အတြက္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ က်က္သေရ မဂၤလာအတိျပီးတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ သီရိေဂဟာၾကီး ျဖစ္ၾကမွာပါ …. ဒီလုိ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္လက္ခံၾကျပီး မဂၤလာေတြ မျပတ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ ….။

က်မ္းကုိး။     ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ မဂၤလာ [ဓမၼေဘရီ အရွင္ ၀ီရိယ (ေတာင္စြန္း)]

တရားနာျခင္း အက်ဳိး ၅ မ်ဳိး

ရဟန္းတို႔၊ တရားနာျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္တို႔သည္ ဤ ၅ မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ ၅ မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူကား –

၁။ မၾကားဖူးသည္ကုိ ၾကားနာရ၏။

၂။ ၾကားဖူးသည္ကုိ ျဖဴစင္ေစ၏။

၃။ ယံုမွားမႈကုိ ကူးေျမာက္ႏိုင္၏။

၄။ အယူကုိ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳႏိုင္၏။

၅။ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏။

ရဟန္းတို႔ တရားနာျခင္း၌ အာနိသင္တို႔သည္ ဤ ၅ မ်ဳိးတို႔တည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဓမၼႆဝနသုတ္၊ ကိမိလ၀ဂ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဘုရားရွင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ၀ဋ္ေၾကြးေတာ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးရွိသလဲ

မည္သူမဆို ကုသိုလ္ျပဳက ကုသိုလ္အက်ဴိး(ကုသလ၀ိပါတ္)ကို ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အကုသိုလ္ အမႈကို ျပဳပါက အကုသိုလ္၏ အက်ဴိး(အကုသလ၀ိပါတ္)ကို ခံၾကေပလိမ့္မည္။ သံသရာမွ
မလြတ္မခ်င္း မိဃာကကံ ပာုေခၚေသာ ကုသိုလ္၊ အကုသုိုလ္ကံ တို.၏ အက်ဴိးေပးျခင္းကို ခံရေပလိ္မ့္မည္။
“၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာအပ” ဆိုသည့္အတုိင္း ၀ဋ္ေၾကြးရွိပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရစျမဲပင္။
ဤ၌ လူ ၊ နတ္ ၊ ျဗပာၼာတို.၏ ပတၱျမားသင္းက်စ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ပင္ လွ်င္ နုစဥ္ ကာလ က်ဴးလြန္မိေသာ အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ဴိး၀ိပါတ္(၁၂) ပါးကိုေပးဆပ္ခဲ့ရပါေသးသည္။ လူတို.သည္ မေကာင္းေသာ ကာယကံမႈ ၊ ၀စီကံမႈ ၊ မေနာကံမႈ တို.ေၾကာင့္ သံသာ၌ အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း ၊ ေဘးျဖစ္ျခင္း ၊ ဆင္းရဲျခင္းတို.ကို ခံစားၾကရသည္ ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္လည္း အေလာင္းေတာ္ဘ၀က ျပဳမွားမိေသာ အက်ဳိးကို ခံခဲ့ရသည္။ ဘုရာရွင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ၀ဋ္ေၾကြးေတာ္ (၁၂)ပါးမွာ-
၁ ။ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို ေျခာက္နွစ္တိုင္ က်င့္ရျခင္း ၊
၂ ။ စိဥၹမာဏ၀ိကာ၏ မပာုတ္မမွန္ စြပ္စဲြမႈကို ခံရျခင္း ၊
၃ ။ သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မ ၏ စြပ္စဲြမႈကို ခံရျခင္း ၊
၄ ။ သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မ ေသေသာေၾကာင့္ မင္းနွင္တကြ ျပည္သူတို.၏ ယံုမွားသံသယျဖင့္ စြပ္စဲြသည္ကို ခံရျခင္း ၊
၅ ။ ေဒ၀ဒတ္က ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ လုပ္ၾကံသည္ကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း ၊
၆ ။ ေက်ာက္ခ်ပ္ပဲ့ထြက္ လြင့္စင္ျပီး ေျခမေတာ္ကို ထိမိကာ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ထြက္ရျခင္း ၊
၇ ။ ေဒ၀ဒတ္ေၾကာင့္ ေျခမေတာ္ ေသြးစိမ္းတည္၍ သမားေတာ္ၾကီး ဇီ၀ကမွ ဓားျဖင့္ ခြဲသည္ကို ခံရျခင္း ၊
၈ ။ နာဠာဂီရိဆင္ျဖင့္ တိုက္သည္ကို ခံရျခင္း ၊
၉ ။ ဦးေခါင္းေတာ္ခဲသည့္ ေ၀ဒနာကို ခံစားရျခင္း
၁၀ ။ ၀ါတြင္းသံုးလလံုးလံုး လြန္စြာမွၾကမ္းတမ္းသည့္ မုေယာဆြမ္းကိုသာ ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ရျခင္း
၁၁ ။ ေက်ာကုန္းေတာ္နာရျခင္း
၁၂ ။ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳခါနီး၌ ၀မ္းေတာ္လားရျခင္း စသည္တို. ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္….။

မွတ္ခ်က္ ။                  ။ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအဖြဲ႕ မွ စစ္ထက္ႏိုင္ ဘေလာ႕မွ ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပပါသည္။

ဘ၀ဟူသည္ အက်ဥ္းေထာင္

 ဘုရားရွင္က “ဘဝဟူသည္ အက်ဥ္းေထာင္သာျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မွန္၏။ မိမိတို႔တေတြသည္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ဘဝအက်ဥ္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလ၏။ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည္႔။ တဏွာထားရာေန၊ တဏွာေစရာသြား၊ တဏွာအမိန္႔နာခံ၊ တဏွာခိုင္းသမွ် အကုန္လုပ္ေနရေသာ တဏွာ၏ကၽြန္၊ ဘဝအက်ဥ္းသားေတြသာ ျဖစ္၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသ စေသာတစ္ေထာင္႔ငါးရာ ကိေလသာေတြ၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္မွာ မလြတ္မလပ္ က်ဥ္းက်ပ္စြာ ေနေနရေသာ အက်ဥ္းသားေတြသာျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “တဏွာဒါေသာ- သတၱဝါအားလုံးသည္ တဏွာ၏ေက်းကၽြန္ေတြခ်ည္း သာတည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္ၿမိဳ႕ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားက “ တဏွာေစရာ မေနသာေဖြရွာဆက္ရမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

နံနက္မိုးလင္းက ညေန ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္သည္႔တိုင္ေအာင္ ေတာင္ကလူက ေျမာက္သြား၊ ေျမာက္ကလူကေတာင္သြား၊ အေရွ႕ကလူက အေနာက္သြား၊ အေနာက္ကလူက အေရွ႕သြား။ ကားႏွင္႔တစ္မ်ဳိး၊ရထားႏွင္႔တစ္ဖုံ၊ စက္ဘီးႏွင္႔တစ္မ်ဳိး၊ ေျခက်င္တစ္သြယ္၊ ကိုယ္႔ေဇာႏွင္႔ကိုယ္ ေမာရမွန္းမသိ၊ ပန္းရမွန္း မသိ၊ သြားလာလႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ရွာေဖြေနၾကျခင္းသည္ မည္သူက ေစခိုင္းထားပါသနည္း။ တဏွာကေစခုိင္းထားျခင္း ေၾကာင္႔သာ ျဖစ္၏။ လူ၏ ပင္ကိုယ္သေဘာသည္ ေကာင္းေသာသေဘာရွိ၏။ ေကာင္းေသာကုသိုလ္ေၾကာင္႔ လူျဖစ္လာရသျဖင္႔ လူ၏ပင္ကိုယ္ဗီဇသည္ ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ ကိေလသာ၏ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မႈ၊ ကိေလသာအလိုက်ပုံသြင္းခံရမႈတို႔ေၾကာင္႔ လူအမ်ားစုသည္ ပင္ကိုယ္ဗီဇ ေပ်ာက္သြား၏။ ပင္ကိုယ္ဗီဇ ေပ်ာက္သြားေသာအခါ လူစိတ္ ေပ်ာက္သြား ေတာ႔၏။

လူစိတ္ႏွင္႔သာ လူလုပ္ရပါက ေကာင္းေသာအလုပ္ကိုသာ လုပ္မည္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူသည္ လူစိတ္အၿမဲရွိသည္မဟုတ္။ ကိေလသာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေအာက္က လြတ္ေနသည္႔ အခိုက္သာ လူစိတ္ ဝင္၍ ကိေလသာ အခ်ဳပ္ခ်ယ္ေအာက္ ျပန္ေရာက္သြားေသာအခါ လူစိတ္ျပန္ေပ်ာက္သြား၏။ လူစိတ္ ဝင္ေသာအခါ ေကာင္းေသာအလုပ္၊ လူ႔အလုပ္ကို လုပ္၏။ လူစိတ္ ေပ်ာက္ေနေသာ အခါ မေကာင္း ေသာအလုပ္၊ လူ႔အလုပ္မဟုတ္သည္ကို လုပ္၏။ တစ္ပါးကၽြန္ဘဝ၊ အခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံဘဝမွာ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ ေနရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာ ႏွင္႔ကိုယ္ အိပ္ရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ စားရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ လုပ္ရသည္မဟုတ္။ အရာရာ သခင္အလိုက်၊ သခင္စိတ္တိုင္းက်သာျဖစ္ရေလ၏။

ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ နိကာယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္သုံးပုံသည္ အက်ယ္အားျဖင္႔ ဓမၼကၡႏၶာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိ၏။ အက်ဥ္းအားျဖင္႔ ဝိမုတၱိရသ တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိ၏။ ဝိမုတၱိရသ ဟူသည္ကိေလသာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေခၚ၏။ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္မ်ား ရဟႏၲာျဖစ္သြားေသာအခါ “ အႏုပါဒါယ အာသေဝဟိ စိတၱာနိ ဝိမုစၥိသု” ဟုပါဠိေတာ္မွာ ဆို၏။ အဓိပၸါယ္က ဥပါဒါန္အစြဲ ျပဳတ္၍ အာသေဝါတရားေတြမွ စိတ္အစဥ္လြတ္ေျမာက္သြားၿပီဟု ျဖစ္၏။ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္းဟူသည္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ က လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းျဖစ္၏။ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ မိမိ စိတ္အစဥ္သည္ အာသေဝါတရားေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔လို၏။ အာသေဝါႏွင္႔ ကိေလသာ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ကိေလသာ အာသေဝါကင္းဖို႔အတြက္ အစြဲကင္းဖို႔လို၏။ အစြဲ ဟူသည္ ဥပါဒါန္ျဖစ္၏။ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနာဟု ဆိုသည္႔အတိုင္း တဏွာေၾကာင္႔ ဥပါဒါန္ျဖစ္ရ၏။ တဏွာက တြယ္တာ၏။ သာယာ၏။ တပ္မက္၏။ တဏွာ၏ ထိုသုိ႔ တြယ္တာမႈ၊ သာယာမႈ၊ တပ္မက္မႈေၾကာင္႔ အစြဲ ဥပါဒါန္ျဖစ္ရ၏။ တဏွာ မည္သူ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ရသနည္းေမးလွ်င္ ေဝဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ဟုဆိုသည္႔အတိုင္းေဝဒနာေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။ ခံစားမႈေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဒြါရေျခာက္ပါးလုံးက အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔၊ သေဘာတရားဟူေသာ အာရုံေျခာက္မ်ိဳးလုံးကို ခံစား၏။ ထိုခံစားမႈေတြေၾကာင္႔ တဏွာ ျဖစ္ရ၏။ ဒုကၡီ သုခံ ဝတၳယတိ- ဆင္းရဲေတာ႔ ခ်မ္းသာကို ေတာင္႔တ၏။ ခ်မ္းသာ ခ်င္၏။ ဒုကၡေဝဒနာေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။ သုခီ ဘိေယ်ာပိ ဣစၧတိ- ခ်မ္းသာသူက ပို၍တိုး၍ ခ်မ္းသာ ခ်င္၏။သုခေဝဒနာေၾကာင္႔လည္း တဏွာ ျဖစ္ရျပန္၏။ ေဝဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ – ေဝဒနာခ်ဳပ္မွသာ တဏွာခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္၏။ တဏွာနိေရာဓာ ဥပါဒါနာ နိေရာေဓာ – တဏွာ ခ်ဳပ္လွ်င္ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္ေတြ ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္၏။ စြဲလန္းမႈ ဥပါဒါန္ေတြခ်ဳပ္လွ်င္ ကိေလသာအာသေဝါ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြမွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္၏။ ကိေလသာအာသေဝါ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြက ကင္းလြတ္ဖို႔၊ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေဝဒနာခ်ဳပ္ဖို႔ လို၏။ အာရုံေတြကို မခံစားဖို႔ လို၏။ အာရုံေတြ၏ အရသာကို မခံဖို႔ လို၏။သုံးေဆာင္ခံစား ဆိုသည္႔ေနရာမွာ သုံးေဆာင္တာက တစ္မ်ဳိး၊ ခံစားတာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ စားစရာ၊ဝတ္စရာ၊ ေနထိုင္စရာ၊ ေဆးဝါးဓာတ္စာ သုံးေဆာင္တာကေတာ႔ သုံးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္၏။ မသုံးေဆာင္၍ မျဖစ္။ အရသာကို မခံစားဖို႔သာ လို၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္က ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱ – ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်ထား၊ သုေတ သုတမတၱ – ၾကားလွ်င္ ၾကားကာမွ်ထား၊ မုေတ မုတမတၱ – ေမႊးလွ်င္ နံလွ်င္ ေမႊးကာမွ် နံကာမွ်၊ စားေသာက္လွ်င္စားေသာက္ကာမွ်၊ ထိေတြ႔လွ်င္ ထိေတြ႔ကာမွ်ထား။ ေရွ႕ဆက္မခံစားႏွင္႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသုိ႔ မရွိမျဖစ္၊ မသုံးေဆာင္မျဖစ္ အာရုံေတြကို သုံးေဆာင္သည္႔အခိုက္ အရသာ မခံစားဘဲႏွင္႔ ရႈမွတ္ႏိုင္လွ်င္ ေဝဒနာခ်ဳပ္၍ တဏွာျပဳတ္မည္ျဖစ္၏။ တဏွာျပဳတ္လွ်င္ အစြဲဥပါဒါန္ လည္း ျပဳတ္မည္ျဖစ္၏။ အစြဲ ဥပါဒါန္ေတြျပဳတ္လွ်င္ ကိေလသာအခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြ လြတ္မည္ျဖစ္၏။

ကိေလသာအခ်ဳပ္အခ်ယ္ ေတြက လြတ္လွ်င္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ကလည္း လြတ္ၿပီျဖစ္၏။

အရွင္သံဝရာလကၤာရ(ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

၂၀၀၆-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္၊

%d bloggers like this: