အခန္း (၁) ပ႑ိတ က႑

၁)

 • ပ်င္းရိေသာသူ အတတ္ပညာမရႏိုင္၊
 • အတတ္ပညာမရွိသူ ဥစၥာစီးပြား မရႏုိင္၊
 • ဥစၥာစီးပြား မရွိသူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမရႏုိင္၊
 • အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမရွိသူ ခ်မ္းသာသုခ မရႏိုင္၊
 • ခ်မ္းသာသုခ မရွိသူ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မရႏုိင္၊
 • ေကာင္းမႈကုသိုလ္မရွိသူသည္ နိဗၺာန္ကို အဘယ္မွာမ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္အံ့နည္း

 • One who is lazy gains no knowledge.
 • One who has no knowledge gains no wealth.
 • One who has no wealth has no good companion.
 • One who has no good companion has no solace.
 • One who has no solace cannot gain merit.
 • How can one find the way to Nirvana without good deeds?

၂)

 • လာကတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္ တူေသာ ဥစၥာမရွိ၊
 • အတတ္ပညာကို ခိုးသူတုိ႕ မခိုးယူႏုိင္၊
 • အတတ္ပညာသည္ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာကိုလည္း ေပးေဆာင္ႏုိင္သည္။
 • In this world, there is no wealth equal to learning.
 • Thieves cannot steal learning.
 • Learning is the true friend and can give happiness.

၃)

 • အၾကားအျမင္ပညာကိုနည္းသည္ဟု ဘယ္အခါမွ် မေအာက္ေမ့ရာ၊
 • ေလ့လာဆည္းပူးျပီး စိတ္တြင္ သိုမွီးသိမ္းဆည္းရာ၏။
 • ျခ ၊ ပုရြက္တုိ႕ စုဖုိ႕ကာ ေျမေတာင္ပုိ႕ကို ရသကဲ့သုိ႕လည္းေကာင္း၊ က်ဖန္မ်ားေသာ မိုးေရေပါက္မ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ အုိးစရည္းကို ျပည္႕ေစႏုိင္သကဲ့သို႕လည္းေကာင္း မွတ္ယူအပ္၏။
 • Never think of knowledge and wisdom as little.
 • Seek it and store it in the mind.
 • Note that ant-hills are built with small particles of dust and incessantly falling raindrops, when collected, can fill a big pot.

၄)

 • ႏႈတ္မႈလက္မႈ အတတ္ပညာကို ေသးငယ္သည္ဟု မထင္မွတ္ရာ ၊
 • ျပည္႕စံုကုန္စင္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ပါမူ တစ္ခုေသာ အတတ္ပညာသည္ပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္ေပ၏။
 • Never think of arts and science as trivial.
 • When learnt completely, even one kind of proficiency can be used as livelihood.

၅)

 • ေတာင္တုိင္းတြင္ ပတၱျမားမရွိ ၊
 • ဆင္တုိင္းတြင္ အျမဳေတ မရွိ၊
 • ေတာတုိင္းတြင္ စႏၵကူးမရွိ၊
 • အရပ္ဌာနတုိင္းတြင္လည္း ပညာရွိသုခမိန္မရွိ ။
 • There is no ruby in every mountain.
 • There is no peral in every elephant.
 • There is no sandalwood in every forest.
 • There is no sage in every place.

၆)

 • ပညာလုိလားသူသည္ ပညာရွိပုဂိဳလ္ထံ အေရာက္သြားျပီး ပညာကို ၾကိဳးစား ဆည္းပူးသင္ယူရာ၏ ၊
 • One who wnats knowledge should get to the wise and learn seriously.

၇)

 • စည္သည္ တီးမွ ျမည္သကဲ့သုိ႕ ပညာရွိသည္လည္း သူေမးလာေသာ အခါမွသာ ေျဖၾကားေျပာဆုိေလ့ရွိသည္။
 • သူမုိက္သည္ကား သူတစ္ပါးေမးသည္ျဖစ္ေစ ၊ မေမးသည္ျဖစ္ေစ လြန္မင္းစြာ ေဟာေျပာတတ္ေပသည္။
 • As a drum emits sound when struck the learned responds only when asked.
 • Asked or not, the uneducated spearks too much.

၈)

 • ေပ ၊ ပုရပိုက္စာရြက္တြင္ ေရးထားအပ္ေသာ အတတ္ပညာကို ကိုယ့္အတတ္ပညာဟု မမွတ္ယူေကာင္း၊
 • ထုိ႕အတူ သူတပါးလက္၀ယ္တြင္ရွိေသာ ဥစၥာကိုလည္း ကုိယ့္ဥစၥဟု မမွတ္ယူေကာင္း။
 • Chronicled knowledge shall not be regarded as one’s own .
 • Property in the hands of other sahll not be regarded as one”s own.

၉)

 • လိမၼာယဥ္ေက်းရွိမရွိကို ကုိယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာအားျဖင့္ သိႏုိင္၏ ၊
 • ပညာရွိမရွိသည္ကို ေျပာဆုိေသာ စကားကို ေထာက္ခ်င့္ သိႏုိင္၏။
 • Being cultured or not can be known by behaviour.
 • Being learned or not can be known by speech.

၁၀)

 • ဗဟုသုတနည္းသူသည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သုတကို မ်ားသည္ဟု ထင္မွတ္ကာ မာန္တတ္တတ္၏ ၊
 • သမုဒၵရာေရကို မျမင္ဖူးေသာ ဖားငယ္သည္ တြင္းငယ္ေရကို အမ်ားဟု ထင္မွတ္သကဲ့သို႕တည္း ။
 • One with scanty knowledge tends to think a little learning a lot.
 • It is just as a puny frog, not having seen an ocean, thinks a little well of water a lot.

၁၁)

 • ပထမအရြယ္မွာ ပညာရွာ၊
 • ဒုတိယအရြယ္မွာ ဥစၥာရွာ၊
 • တတိယအရြယ္မွာ တရားရွာ ။
 • Pursue education in early age.
 • Pursue wealth in middle age.
 • Purse Dhamma in old age.

၁၂)

 • အတတ္ပညာမရွိသူသည္ သူတစ္ပါး၏ ၀န္ကိုထမ္းရ၏ ၊
 • အတတ္ပညာရွိသူသည္ သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကုိ ခံရ၏ ၊
 • ထုိ႕ေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း အတတ္ပညာကို ရေအာင္ၾကိဳးစား သင္ယူပါေလာ့။
 • One without knowledge has to carry other’s burden
 • One who has knowledge is honoured by others
 • So strive daily to get knowledge

၁၃)

 • မိဘတုိ႕သည္ သားသမီးကို ငယ္စဥ္ကပင္ အတတ္ပညာကို သင္ေပးရာ၏၊
 • အတတ္ပညာကို သင္မေပးခဲ့မူ ဟသၤာတုိ႕ အလယ္တြင္ ဗ်ိဳင္းငွက္သည္ မတင့္တယ္သကဲ့သို႕ ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ မတင့္တယ္ျဖစ္ရာ၏
 • အတတ္ပညာကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ သားႏွင့္မိဘတုိ႕သည္ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္လာရတတ္၏။
 • Parents must educate the educate the children while young
 • If not , they will be unbecoming among others as a paddy-bird is unbecoming among hamsas.
 • 7:32 AM For not being educated, son and parents can turn out to be an enemy.

၁၄)

 • ဆူးကို အဘယ္သူခြ်န္ကာ ထက္သနည္း၊ သမင္မ်က္လံုးကို အဘယ္သူ မ်က္စဥ္းခတ္ကာ ၾကည္လင္သနည္း၊ ရႊံ႕ညြန္တြင္ေပါက္ေသာ ၾကာပန္းကို အဘယ္သူ ရနံ႕ထည္႕ကာ ထံုေမႊးသနည္း၊
 • သူ႕သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္ၾကကုန္၏၊
 • အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတုိ႕မည္သည္ သူတစ္ထူးအကူအညီမရမူလည္း မိမိဘာသာၾကိဳးစားအားထုတ္ရာ၏။
 • Who sharpens the thorne to be pointed?Who put eyedrops the deer’s eye to shiny?Who put scent in the lily growing in mud to be fragrant?
 • Those may happen by nature
 • The good descendents should themselves try without help

ရည္ညႊန္း ။      ။ေလာကနီိတိ ၊  ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန။

%d bloggers like this: