ေကာင္းမႈ ဆယ္ပါး ၊ မေကာင္းမႈ ဆယ္ပါး

ပုညၾကိယာ ၁၀-ပါး (ေကာင္းမႈဆယ္ပါး)

၁။ ဒါန                   –  အလွဴေပးျခင္း။

၂။ သီလ                – သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း။

၃။ ဘာ၀နာ            – ကမၼဌာန္းဘာ၀နာကို စီးျဖန္းျခင္း။

၄။ အပစာယန        – မိဘ ဆရာ ရတနာသံုးပါး အား အရိုအေသပူေဇာ္ျခင္း။

၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ         – မိဘ ဆရာ ရတနာသံုးပါး၏ အမႈကိုျပဳျခင္း။

၆။ ပတၱိဒါန             – မိမိကုသိုလ္ကို သူတပါးအား အမွ်ေပးေ၀ျခင္း။

၇။ ပတၱႏုေမာဒနာ       –  သူတပါး၏ ကုသိုလ္ကို သာဓု ေခၚျခင္း။

၈။ ဓမၼသ၀န              – တရားေတာ္ နာယူျခင္း။

၉။ ဓမၼေဒသနာ           – သူတပါးတို႕အား တရားေဟာေျပာျခင္း။

၁၀။ ဓမၼေဒသနာ         – သူတပါးတို႕အား တရားေဟာေျပာျခင္း။

 

ဒုစရိုက္ ၁၀-ပါး (မေကာင္းမႈဆယ္ပါး)

၁။ ပါဏာတိပါတာ – သူ၏အသက္ကို သတ္ျခင္း။

၂။ အဒိႏၷာဒါနာ     – သူ၏ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း။

၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာ – သူ၏သားမယားကို ေမထုန္မွီ၀ဲ က်ဴးလြန္ျခင္း။

(ဤတ၇ား ၃ပါးကို ကိုယ္ျဖင္႕ျပဳက်င္႕ေသာေၾကာင္႕ ကာယကံဟုေခၚပါသည္။)

၄။ မုသာ၀ါစာ      – မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။

၅။ ပိသုဏ၀ါစာ    – သူႏွစ္ေယာက္အခ်စ္ကို ပ်က္ေအာင္ ဂံုးေခ်ာျခင္း။

၆။ ဖရုသ၀ါစာ      – ၾကမ္းတမ္းသျဖင္႕ နားမခံသာေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။

၇။ သမၸပၸလာပ၀ါစာ – နိဗၺာန္မွ ဖီလာျဖစ္ေသာ သိမ္ဖ်ဥ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။

(ဤတ၇ား ၄ပါးကို ႏႈတ္ျဖင္႕ေျပာဆိုျပဳက်င္႕ ေသာေၾကာင္႕ ၀စီကံဟုေခၚပါသည္။)

၈။ အဘိဇၥ်ာ       – သူတပါး စည္းစိမ္ကို ငါ႕စည္းစိမ္ျဖစ္ပါေစေတာ႕ဟု ၾကံျခင္း။

၉။ ဗ်ာပါဒ         – သူတပါး ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသရွိျခင္း။

၁၀။ မိစၦာဒိဌိ      – မွားေသာအယူကို ယူျခင္း။

(ဤတ၇ား ၃ပါးကို စိတ္ျဖင္႕ ေအာက္ေမ႕ျပဳက်င္႕ျခင္းေၾကာင္႕ မေနာကံဟုေခၚပါသည္။)

%d bloggers like this: