ေမတၱာ

မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊
မာရယုသာ ဧက ပုတၱ မႏုရေကၡ။
ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာဝေယ အ ပရိမာဏံ။

မာတာ၊ ျမင္းမိုရ္ထိပ္ဦး၊ မကက်ဴးသည့္၊ ေက်းဇူးဂုဏ္ရွင္၊ ေမြးမိခင္သည္။ နိယံပုတၱံ၊ မိမိရင္နွစ္၊ သားရင္းျဖစ္ေသာ။ ဧက ပုတၱံ၊ အေရထူ အေရပါး၊ အသားကုိေဖာက္ အစိုးေရာက္ေအာင္၊ ျမားေျမာက္ခင္တြယ္၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားငယ္ကို။ အာယုသာ၊ ဇိဝိန္အသက္၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္။ အႏုရေကၡယထာ၊ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ေကြ်း၊ ပုိက္ေထြးယုယ၊ ေဘးမခေအာင္၊ ေန႔ညမေကြ၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေလသကဲ့သုို႔၊ ဧဝမၸိ တထာ၊ ပမာမျခား၊ ထုိအလားလွ်င္။ သဗၺဘူေတသု၊ ခပ္သိမ္း႐ွိသမွ်၊ သတၱဝါအနႏၱတုိ႔၌။ အ ပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအ႐ွည္ကင္းပ၊ မ်ားျပားလွေသာ၊ မာနသံ၊ ေတြေတြယိုဖိတ္၊ ေမတၱာစိတ္ကုိ၊ ဘာဝေယ၊ ပြားေစရာ၏။

%d bloggers like this: