အလွဴစင္ၾကယ္ ၊ မစင္ၾကယ္

ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ရခဲတယ္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိပင္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ့္မွာလွဴဖြယ္ပစၥည္းမရွိလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတာ့ရွိပါ၏၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ မဆံုလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္ေနာ္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းကလဲမရွိဘူး၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔လဲ မၾကံဳလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္ေနာ္၊ မရွိဘူးလား။

အလွဴဒါနမွာ အလွဴဒကာ သီလရွိရင္ အလွဴခံက ဒုႆီလျဖစ္ေနေပမယ့္ ထိုအလွဴသည္ အလွဴဒကာေၾကာင့္ စင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးၾကီးႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အလွဴဒကာက ဒုႆီလျဖစ္ေပမယ့္ အလွဴခံက သီလနဲ႔ ျပည့္စံုပါက ထိုအလွဴသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေၾကာင့္စင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးၾကီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အလွဴဒကာကလဲ ဒုႆီလ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလဲ ဒုႆီလျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအလွဴသည္ ႏွစ္ဦးစလံုးမစင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးမၾကီးႏိုင္ဘူး၊ ဟုတ္ၿပီလား၊ ေနာင္တစ္ခါ အလွဴဒကာကလည္း သီလရွိ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလဲ သီလရွိခဲ့လွ်င္ ထိုအလွဴသည္ႏွစ္ဦးစလံုး အထူးစင္ၾကယ္လို႔ ပို၍အက်ဳိးၾကီးႏိုင္တယ္ေနာ္။

ဓမၼဒူတ-အရွင္ပညာေဇာတ ၏ ထာ၀ရ ဓမၼဒိုင္ရာရီ မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

%d bloggers like this: