ဆြမ္းေဘာဇဥ္ဆပ္ကပ္လႈဒါန္းရာဝယ္


ရဟန္းဝိနည္းဆုိေပမယ့္ လူတုိ႔သိသင့္တယ္ထင္လုိ႔ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္ ……..

– ရဟန္းက ဆြမ္းခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ဘုန္းေပးသံုးေဆာင္ေနတုန္းမွာ ဒါယကာက ရဟန္းရဲ႕ ႏွစ္ေထာင့္တစ္ထြာ အတြင္းကုိ လာျပီး ေလာင္းလႈတာကုိ ရဟုန္းက လက္ကာျပီးျဖစ္ေစ၊ လက္ခါျပီးျဖစ္ေစ၊ မလုိအပ္ေတာ့ဘူး၊ ေတာ္ျပီလုိ႔ ကိုယ္အမူအယာ၊ ႏႈတ္အမူအယာတစ္နည္းနည္းနဲ႔ပယ္ရွားတားျမစ္လုိက္မိလုိ႔ရွိရင္ ပဝါရိတ္သင့္ပါတယ္။ ပဝါရိတ္သင့္တဲ့ ရဟန္းမွာ အာပတ္သင့္ပါတယ္။

ပဝါရိတ္သင့္ေစေသာ အဂၤါ (၅)ပါး

ေအာက္ပါအဂၤါ(၅)ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ပဝါရိတ္သင့္ပါသည္ –

(၁) ရဟန္းက ေဘာဇဥ္ (၅)ပါးအနက္ (၁)ပါးပါးကုိ ဘုန္းေပးေနဆဲ အခ်ိန္ျဖစ္ရမယ္၊

(၂) ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ သာမေဏျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးက ဘုန္းေပးသံုးေဆာင္ေနတဲ့ ရဟန္းထံပါးကုိ ေရွးရႈေဆာင္ယူလာတာ ျဖစ္ေစရမယ္၊

(၃) ဆပ္ကပ္လႈဒါန္းဖုိ႔ ေဆာင္ယူလာတဲ့ ဝတၳဳကလည္းပဲ ေဘာဇဥ္ (၅)ပါး တစ္ပါးပါးျဖစ္ရမယ္၊

(၄) ဆပ္ကပ္လႈဒါန္းလုိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘုန္းေပးသံုးေဆာင္ေနတဲ့ ရဟန္းရဲ႕ ႏွစ္ေတာင့္တစ္ထြာအတြင္းမွာ ရွိရမယ္၊

(၅) ရဟန္းက ကုိယ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ႏင့္ျဖစ္ေစ တစ္ခုခုႏွင့္ တားျမစ္ရမယ္ ၊ ပယ္ျမစ္ရမယ္။

ေဘာဇဥ္ (၅)ငါး

(၁) ဆန္ကျဖစ္လာတဲ့ ထမင္း

(၂) ဆန္ကုိ ေထာင္းထားတဲ့ မုန္႔မႈန္႔၊ မုန္႔လံုးမ်ား

(၃) ဂ်ံဳမွ လုပ္ေသာ မုန္႔

(၄) ငါးဟင္းစသည္

(၅) အသားဟင္းစသည္

ပဝါရိတ္မသင့္ေစေသာနည္း

(၁) ရဟန္းတစ္ပါးက ျဖစ္ေစ၊ လူကျဖစ္ေစ ဆပ္ကပ္ဖုိ႔ ဟန္ျပင္ေနေသာ္လည္းပဲ ႏွစ္ေတာင့္တစ္ထြာအျပင္မွာ ရွိေနစဥ္ တားျမစ္ျခင္း၊

(၂) ဆပ္ကပ္လႈဒါန္းလုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ ႏွစ္ေတာင့္တစ္ထြာ(၃ ၄ေပအကြာ)လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္မွ ေနျပီး ဆြမ္းအုပ္စသည္ကုိ မျပီးေတာ့မွ “ဆြမ္းထည့္ေတာ္မူဦးမလား ဘုရား” လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေနစဥ္ တားျမစ္ျခင္း၊

(၃) ႏွစ္ေတာင့္တစ္ထြာအတြင္းေရာက္ျပီ၊ ဒါေပမယ့္ လႈဒါန္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္က ဆြမ္းေဘာဇဥ္စသည္တုိ႔ကုိ လက္နဲ႔မကုိင္ဘဲ ႏႈတ္သက္သက္နဲ႕ “ဆြမ္းေလာင္းပါဦးမယ္ဘုရား” လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ တားျမစ္ျခင္း။

က်မ္းကုိး >> ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း သိသင့္သည့္ လူတုိ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ရဟန္းဝိနည္းမ်ား

(ပဝါရိတ္သင့္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲ) ေဆာင္းပါး ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၉၊ အရွင္ေခမာနႏၵ(ရန္ကင္းေတာရ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: