ဥေပကၡာ- (လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း)


အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေနသနည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏွလုံးကုိ ပြါးေစတတ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ႏွလုံးကုိ မပြါးေစတတ္ သည္လည္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပ ကၡာ} ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏။
ထုိတြင္ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း ?

သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {{ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ}} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊
သိမႈ သေဘာ {မန}၊
သိျခင္းသေဘာ {မာနသ}၊
အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာသေဘာ {ဟဒယ}၊
ျဖဴစင္ေသာသေဘာ {ပ႑ရ}၊
သိမႈ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}၊
အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}၊
အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ}၊
အထူးသိမႈ အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}၊
ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္}။
ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။
ဤစိတ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏၊
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ}} ဟူသည္ကား …
အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
အထက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၊
ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာ၊
အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏)။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ထို႔အတူ ႏ်စ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကုိ}} ဟူသည္ကား တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကုိကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ သုံးခု ေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အထက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ထို႔အတူ အေထာင့္အရပ္မ်က္ႏွာကုိ (ဟု ဆုိအပ္၏။)

{{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံးပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟူေသာ ဤစကားသည္ အလံုးစုံ အားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံး ကုိ အႂကြင္းမရွိေအာင္၊ အက်န္မရွိေအာင္ သိမ္းက်ဳံး၍ဆုိေသာ စကားတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ {{အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူ
ျပဳ၍ သတၱ၀ါအားလုံး ပါ၀င္ေသာ သတၱေလာကကုိ}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟူရာ၌ အဘယ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} မည္သနည္း။
သတၱ၀ါတို႔၌ အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ အျခင္းအရာ {ဥေပကၡာယနာ}၊
လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည္၏ အျဖစ္ {ဥေပကၡာယိတတၱ}၊
ဥေပကၡာဟူေသာ၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းသေဘာ {ဥေပကၡာေစေတာ၀ိမုတၱိ} သည္ ရွိ၏။
ဤသေဘာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ဟု ဆုိအပ္၏။

ထုိတြင္ အဘယ္သည္ {{စိတ္}} မည္သနည္း ?

အၾကင္ ဆန္းၾကယ္မႈ {စိတၱ}၊ သိျခင္းသေဘာ {မန}၊ သိမႈ သေဘာ {မာနသ}။ပ။ ထုိစိတ္ အားေလ်ာ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {တဇၨာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ စိတ္ဟု ဆုိအပ္၏။

ဤစိတ္သည္ ဤလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊
တကြျဖစ္၏၊ ႏွီးေႏွာ၏၊ ယွဥ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ {{လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ]ဥေပကၡာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္}} ဟု ဆုိအပ္၏။

{{ျပန္႔ေျပာေသာ}} ဟူရာ၌ ျပန္႔ေျပာျခင္းဟူသည္ မ်ားျမတ္ျခင္းတည္း၊
မ်ားျမတ္ျခင္းဟူသည္ အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းတည္း၊
အပုိင္းအျခား မရွိျခင္းဟူသည္ ရန္မရွိျခင္းတည္း၊
ရန္မရွိျခင္းဟူသည္ ေၾကာင့္ၾက မရွိျခင္းတည္း။

{{ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍}} ဟူသည္ကား ဥေပကၡာစိတ္ကုိ ျဖန္႔၍၊ ဥေပကၡာစိတ္ကုိ လႊတ္၍။
{{ေန၏}} ဟူသည္ကား။ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ {{ေန၏}} ဟု ဆုိအပ္၏။

သုတၱႏၲဘာဇနီယနည္း(အက်ယ္)၊ အပၸမညာ၀ိဘဂၤၤၤ၊ ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: