ဥပုသ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ဥပုသ္သည္ အခ်ဴပ္အားျဖင္႕ အရိယာ (ျမတ္ေသာ) ဥပုသ္ ၊ ေဂါပါလ (ႏြားေက်ာင္းသားေစာင္႕နည္း) ဥပုသ္ဟု ၂မ်ိဳး ရွိ၏။ ထိုတြင္ အရိယာပုသ္သည္ ျဗဟၼ ဥပုသ္ ၊ ဓမၼဥပုသ္ စသည္ျဖင္႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။

၁။ ျဗဟၼဥပုသ္ ။ ။ ဘုရားရွင္သည္ “ျဗဟၼ” မည္ေတာ္မူ၏။ ရွစ္ပါးသီလ ယူျပီးလွ်င္ ထိုျဗဟၼမည္ေသာ ဘုရားရွင္ကို အာရုံျပဳေနျခင္းကို “ျဗဟၼဥပုသ္”ဟု ေခၚ၏။ အလြတ္အာရုံ မျပဳတက္လွ်င္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဖြင္႕ကို ရြတ္ဖတ္ၾကည္႕ရႈေနရာ၏။

၂။ ဓမၼဥပုသ္ ။ ။ ဥပုသ္ သီလကို ခံယူျပီးလွ်င္ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးပါးကို အာရုံျပဳ၍လည္းေကာင္း ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ အဖြင္႕ကို ၾကည္႕ရႈ ရြတ္ဖတ္၍လည္းေကာင္း ေနျခင္းကို “ဓမၼဥပုသ္” ဟု ေခၚသည္။

၃။ သံဃာ႕ဥပုသ္ ။ ။ ဥပုသ္သီလကို ခံယူျပီးလွ်င္ သံဃာ႕ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ပါးပါးကို အာရုံျပဳ၍လည္းေကာင္း ၊ သံဃာ႕ဂုဏ္ေတာ္အဖြင္႕ကို ၾကည္႕ရႈ ရြတ္ဖတ္၍လည္းေကာင္း ေနျခင္းကို “သံဃာ႕ဥပုသ္” ဟုေခၚသည္။

၄။ သီလဥပုသ္ ။ ။ သီလယူျပီးလွ်င္ မိမိသီလ၏ မက်ိဳးမေပါက္ မေျပာက္ မက်ားပုံကို အာရုံျပဳ၍ ၀မ္းေျမာက္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို “သီလဥပုသ္” ဟု ေခၚသည္။

မက်ိဳး = ရွစ္ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တို႕တြင္ အစသိကၡာပုဒ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ အဆံုးသိကၡာပုဒ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးလွ်င္ “ဥပုသ္က်ိဳး” သည္ မည္၏။ ထိုသို႕ မပ်က္စီးလွ်င္ ဥပုသ္မက်ိဳး မျပတ္သည္ မည္၏။

မေပါက္ = အ၀တ္၌ အလယ္က ေပါက္သကဲ႕သို႕ သိကၡာပုဒ္တို႕တြင္ အလယ္က တစ္ပါးပါးပ်က္လွ်င္ “ေပါက္သည္” ဟု ေခၚ၏။ ထိုသို႕ မပ်က္လွ်င္ “မေပါက္” သည္မည္၏။

မေျပာက္ = ရွစ္ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တို႕တြင္ အလယ္၌ တစ္ပါးလည္းမက ၊ အစဥ္အတိုိင္း တစ္ဆက္တည္းလည္း မဟုတ္ဘဲ ႏြား၌ ၀ါေစ႕ ေျပာက္သကဲ႕သို႕ အဒိႏ႖ာဒါန နွင္႕ မုသာ၀ါဒ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျဗဟၼစရိယ ႏွင္႕ သုရာေမရယ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤသို႕ ေျပာက္က်ားေျပာက္က်ား ပ်က္သည္ကို “ေျပာက္သည္” ဟု ေခၚ၏။

မက်ား = ရွစ္ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တို႕တြင္ ပါဏာတိပါတ ႏွင္႕ အဒိႏ႖ာဒါန ဆက္၍လည္းေကာင္း ၊ အျဗဟၼစရိယႏွင္႕ မုသာ၀ါဒ ဆက္၍လည္းေကာင္း ၊ ဤသို႕ ႏွစ္ပါး သံုးပါး ဆက္၍ ပ်က္သည္ကို ႏြားေၾကာင္ႏြားက်ားကဲ႕သို႕ “အက်ားထင္ေသာ ဥပုသ္” ဟု ေခၚ၏။

ဤသို႕ေသာ နည္းျဖင္႕ မိမိဥပုသ္၏ မက်ိဳးမေပါက္ မေျပာက္ မက်ားပုံကို အာရုံျပဳ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေနျခင္းကိုပင္ “သီလဥပုသ္” ဟု ေခၚသည္။

၅။ နတ္ဥပုသ္ ။ ။ သီလယူျပီးလွ်င္ နတ္တို႕ကို ပမာတင္၍ မိမိသႏၱာန္၌ရွိေသာ သဒၶါ သီလ စေသာ သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ားကို ေအာက္ေမ႕ ဆင္ျခင္လ်က္ ၾကည္လင္ ၀မ္းေျမာက္ေနျခင္းကို “နတ္ဥပုသ္” ဟု ေခၚသည္။

ဆင္ျခင္ပံု ။ ။ “နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္တို႕၌ ရွိၾကေသာ နတ္ ျဗဟၼာတို႕သည္ လူ႕ျပည္တုန္းက သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာ ဟီရိၾသတၱပၸ ဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႕ႏွင္႕ ျပည္႕စံုၾကေသာေၾကာင္႕ ဘ၀အသစ္ကူးေသာအခါ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ႕ျပည္၌ ခ်မ္းသာစြာ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထိုသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာမ်ားသည္ ငါ႕မွာလည္း ရွိ၏ ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားေတာ္ႏွင္႕ အညီ မိဘဆရာတို႕၏ အဆံုးအမေၾကာင္႕ ဤသို႕ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ရျခင္းသည္ ေနာင္ေရးေနာင္တာ သံသရာအတြက္ စိတ္ခ်ဖြယ္ရာ လြန္စြာ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေပစြတကား” ဟု ကိုယ္႕ဂုဏ္ေတြကို အာရုံျပဳကာ ၀မ္းေျမာက္စြာ ဆင္ျခင္ရာ၏။

ဥပုသ္အက်ိဳး ။ ။ ဤသို႕ က်နစြာ ေစာင္႕သံုးအပ္ေသာ အရိယဥပုသ္မ်ိဳး၏ အက်ိဳးမွာ ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကြ်န္းကို အုပ္စိုးရေသာ မင္းမိဖုရားအျဖစ္မ်ိဳးထက္ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားသည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ မွန္၏။ မင္းမိဖုရားအျဖစ္ျဖင္႕ ဇမၺဴဒိပ္ကြ်န္းကို အုပ္စိုးရျခင္းမွာ လူ႕စည္းစိမ္မွ်သာ ျဖစ္၍ နတ္စည္းစိမ္ကို ေထာက္လွ်င္ ေအာက္က်ေနာက္က် ေသးႏုပ္လွေသး၏။ ထိုစည္းစိမ္လည္း တစ္ဘ၀သာ။ က်နစြာ ေစာင္႕ထန္းအပ္ေသာ ဥပုသ္၏အက်ိဳးကား လူမင္း ၊ နတ္မင္း စည္းစိမ္ အၾကိမ္အမ်ားပင္တည္း။ ထို႕ေၾကာင္႕ ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင္႕ထိန္းအပ္ေသာ ဥပုသ္၏အက်ိဳးကို “ဇမၺဴဒိပ္ တစ္ကြ်န္းလံုး အုပ္စိုးရျခင္းထက္ပင္ သာ၏” ဟု ေဟာေတာ္မူေပသည္။

ေကာင္းစြာေစာင္႕မွ အက်ိဳးရ ။ ။ ဥပုသ္ေစာင္႕ရာ၌ ရွစ္ပါးသီလကို ေစာင္႕ရုံမွ်ျဖင္႕ အက်ိဳးမ်ားသင္႕သေလာက္ မမ်ားေသးပါ။ သီလကို ေစာင္႕ထိန္းျပီးေနာက္ မိမိစိတ္ကို စင္ၾကယ္ သန္႕ရွင္းေနေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္မွသာ အက်ိဳးရ မ်ားပါသည္။ဥပမာ – ဦးေခါင္းကို တန္ဆာဆင္လိုေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဆံပင္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရ၏။ ေခါင္းမေလွ်ာ္ဘဲ ျဖီးလိမ္းျပင္ဆင္လွ်င္ အနံ႕မေကာင္း။ ထို႕အတူ သီလတန္ဆာျဖင္႕ ဆင္ထားသူသည္ မိမိ၏ စိတ္ကို ေလာဘ (တဏွာရာဂ) ေဒါသ – မာန္မာန -ကၠဳသာ – မစၦရိယ စေသာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႕မွ စင္ၾကယ္ေအာင္ ျဗဟၼ ဥပုသ္ကို ျဖစ္ေစ ၊ ဓမၼဥပုသ္ စသည္တို႕တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ေစာင္႕သံုးႏိုင္မွသာ ရသင္႕သမွ် အက်ိဳးကို အျပည္႕အစံု ရႏိုင္ပါသည္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ (ရတနာ႕ဂုဏ္ရည္) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ခြင္႕

သဗၺညဳဘုရားရွင္ကို ဗုဒၶ ဟုေခၚ၏။

ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာ ေနထိုင္သူကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူ၍ေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လိုသူ ၊ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္ေနသူသည္ ဗုဒၶ ၊ ဓမၼ ၊ သံဃ (ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ) ရတနာျမတ္၃ပါး၏ အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာနားလည္ရမည္။ ထိုသို႕နားလည္ျပီးေနာက္ ထိုရတနာ ၃ပါးကို မိမိ ယံုၾကည္သလား ၊ မယံုၾကည္ဘူးလားဟု စဥ္းစားထိုက္၏။ မယံုၾကည္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါ ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသပါ ၊ ယံုၾကည္ေနလွ်င္ကား ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ စေသာ သရဏဂံု ၃ ပါးကို ေဆာက္တည္ရ၏။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္၏။

ပညာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ။    ။ ထို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္၍ နစ္နစ္ကာကာ ယံုၾကည္သူကား ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို စိတ္ထဲ၌ ထင္လာျမင္လာေအာင္ ကိုးကြယ္သည္႕အျပင္ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားကိုလည္း (ေရႊရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ေက်ေက်နပ္နပ္ ေလးျမတ္ေလ႕ရွိ၏။ တရားကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း တရားအစစ္အမွန္ က်မ္းဂန္ ပိဋကႏွင္႕ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္တရားကို မွန္းဆ၍ အားရပါးရ ပူေဇာ္၏။ သံဃာကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း သုပၸဋိပႏ႖တာ စေသာ ဂုဏ္တို႕ႏွင္႕ အေတာ္အတန္ျပည္႕စံုေသာ ပုထုဇဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ အမွန္းအတားအားျဖင္႕ အရိယာသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္၏။ ထိုရတနာ ၃ပါးအတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ကိုပင္ စြန္႕၀ံ႕၏။ ဤသူကား ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သူေပတည္း။

သဒၶါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္။    ။ သူမ်ားအေျပာေကာင္း၍ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါျဖင္႕၊ သို႕မဟုတ္ မိရိုးဖလာျဖင္႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနသူတို႕ကား ဘုရားစစ္၊ တရားစစ္ ၊ သံဃာစစ္တို႕၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ သဒၶါစိတ္ေပါက္သူ နည္းပါး၏။ (လံုးလံုးမရွိဘူးဟု မဆိုလိုပါ) ဘုရားကို ၾကည္ညိဳရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြားဘုရားထိေအာင္ စိတ္မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္ေလာက္သာ စိတ္ေရာက္၏။ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေဆြဘုရား ၊ မ်ိဳးဘုရား မိမိပူေဇာ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပိုမို၍ ၾကည္ညိဳတက္ၾက၏။ ေရႊေျပာင္ေျပာင္ ေစတီရုပ္ပြားကိုလည္း သာ၍ ၾကည္ညိဳၾကေသး၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ပင္ မိမိတို႕၏ ရပ္ရြာ၌ ေရႊမရွိေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပစ္ထားခဲ႕၍ ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးသို႕ ဘုရားဖူးသြားၾက၏။ အခါတစ္ပါး၌ ေတာကမိန္းမတစ္စု မႏၱေလးသို႕ သြားခါနီး၀ယ္ ဘုရားဖူးသြားမလို႕ ဟု က်ယ္ေလာင္ က်ယ္ေလာင္ႏွင္႕ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အေတာ္နားလည္ေသာ ေက်ာင္းဒကာၾကီးက တိုးတိုးေျပာၾကပါဟရို႕ ၊ တို႕ရြာက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေတြၾကားလွ်င္ အားနာစရာ ျဖစ္ေနပါ႕မယ္ ဟု ျပက္ရယ္ျပဳလိုက္သတဲ႕။

ဘယ္မွာငါဟု ရွိအံ့နည္း

ေလာကဇာတ္ခံု၊ ဤလူ႔ဘံု၌

မ်ိဳးစံုကၾက ၊ မာန္မာနနွင့္

ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူေဌး ၊ ငါပေဂးဟု

ငါေသြးတက္ၾကြ ၊ လူ႔ဗာလတို႔

မ်ားလွျဖာျဖာ ၊ အဝိဇၨာနွင့္

တဏွာဘီလူး ၊ အေမွာင့္ပူး၍

က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ဂုဏ္ကိုေဖၚလ်က္

ေမာ္ေမာ္ ေမာက္ေမာက္ ၊ ငါတစ္ေယာက္သာ

မိုးေအာက္တလႊား ၊ေရႊကိုယ္လားဟု

ထင္မွားမလြဲ ၊ သို႔စဥ္စြဲလည္း

ဇာတ္ပြဲၿပီးက ၊ ေျပဖံုးခ်ေသာ္

သုဘရာဇာ ၊ ေျမေအာက္မွာပင္

ဘာသာလူမ်ိဳး ၊ ခ်ိန္မထိုးပဲ

ပုတ္သိုးခနၶာ ၊ ျမဳပ္ရရွာသည္

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ့နည္း။

(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

%d bloggers like this: