ဓာ​ရ​ဏ ပရိ​တ​္​ေ​တာ​္ အေ​ၾ​ကာ​င​္း


ဓာ​ရ​ဏ​ပ​ရိတ္ဟာ ပိ​ဋ​ကတ္သုံး​ပုံ​ထဲ ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​သလား ဆို​တဲ့ ေ​မး​ခြ​န​္း​ကို —-
ပါ​လ​ည​္း ပါ​တ​ယ​္။ မ​ပါ​လ​ည​္း မ​ပါ​ဘူး လို​႔ ေျ​ဖ​ရ​မ​ယ​္ ထင္တ​ယ​္။ရွ​င​္း​မ​ယ​္​ေ​လ။
ပါ​ဝင္ပုံ​ေ​လး မ​ေျ​ပာ​ခ​င​္ မ​ပါ​ဝင္ရ​တဲ့​အေ​ၾ​ကာ​င​္း အရ​င​္​ေျ​ပာ​မ​ယ​္။ ဓာ​ရ​ဏ ပရိ​တ​္​ေ​တာ​္​ထဲ​က တခ်ိ​ဳ​႕ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ဟာ ပိ​ဋ​က​သုံး​ပုံ​ထဲ​မွာ တိုက္ရိုက္န​ည​္း​နဲ​႔ ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​တာ မ​ဟုတ္ဘဲ ေ​ရွး​ေ​ရွး​ဆရာ​ေ​တာ​္မ်ား​က ေ​ကာ​င​္းႏုိး​ရာမ်ား​ကို ၾ​ကည္ညိ​ဳ​သ​ဒ​ၶါ​စိတ္နဲ​႔ ဖြဲ​႕​ဆို သီကုံး​ခဲ့​ၾ​က​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ရဲ့ အဓိ​ပ​ၸါ​ယ​္ သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ​က​လ​ည​္း ေ​ထ​ရ​ဝါဒ​ဗု​ဒ​ၶ​ဘာသာ​နဲ​႔ မ​ဆ​န႔္က်င္ပါ​ဘူး။ ဆို​လိုခ်င္တာ​က စာ​ေ​ပ​အေ​န​နဲ​႔ ပိ​ဋ​ကတ္သုံး​ပုံ​ထဲ​မွာ တိုက္ရိုက္မ​လာ​ဘူး။ အႏ​ွစ္သာ​ရ​အား​ျ​ဖ​င့​္​ေ​တာ့ ေ​ထ​ရ​ဝါဒ​နဲ​႔ သ​င့​္ေလ်ာ​္​တဲ့​အတြ​က​္ အက်ဳံး ဝ​င​္​ေ​န​တဲ့​အတြ​က​္ ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္ လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။

ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​တဲ့ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ကို ထု​တ​္ႏု​တ​္​ၿ​ပီး ႐ွ​င​္းျ​ပ​မ​ယ​္။ ဓာ​ရ​ဏ ပ​ရိတ္ထဲ​က ——–
၁။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ ဇီ​ဝိ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ၊
၂။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ သ​ဗ​ၺ​ညဳ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ၊
၃။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အဘိ​ဟ​ဋာ​နံ စ​တုႏ​ၷံ ပ​စ​ၥ​ယာ​နံ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ၊
၄။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အသီ​တိ​ယာ အႏ​ုဗ်​ဥၨ​နာ​နံ ဗ်ာ​မ​ပ​ၸ​ဘာ​ယ ဝါ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ဆို​တဲ့ ပါဠိ​စာသား ေ​လး​ပုဒ္ကေ​တာ့ ဝိ​န​ည​္း​ပိ​ဋ​က၊ ပါ​ရာ​ဇိ​က⁠က​႑ အ႒​က​ထာ ပထမ​အု​ပ​္၊ စာမ်​က​္ႏွာ ၁​၄​၇ – ၈ မွာ တိုက္ရိုက္လာ​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ (အဲ​ဒီ​စာ​အုပ္ထဲ​မွာ ဒီ​လို စဥ္ထား​တာ​ေ​တာ့ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ဒါ​က သိပ္အေ​ရး​မ​ႀ​ကီး​ပါ​ဘူး။)

ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ပု​ဏ​ၰား​ႀ​ကီး​ရဲ့ ပ​င့​္​ဖိတ္ခ်က္အ​ရ ဘုရား​ရွင္ဟာ ရ​ဟ​န​္း​ငါးရာ​နဲ​႔ ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ၿ​မိ​ဳ​႕​ကို ေ​ရာ​က​္​ေ​တာ​္​မူ​တဲ့ အခ်ိန္မွာ​ေ​ပါ့။ မာရ္နတ္ရဲ့ လွ​ည့​္​စား​မႈ (လွ​ည့​္​ပတ္မႈ)ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ၿ​မိ​ဳ​႕​သူ​ၿ​မိ​ဳ​႕​သား​ေ​တြ​ေ​ရာ၊ ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ပု​ဏ​ၰား​ႀ​ကီး​က​ေ​ရာ ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​ကို ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​န​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဘုရား​ရွ​င​္ ႂ​ကြ​ေ​တာ​္​မူ​လာ​တယ္ဆို​တာ​ကို မ​သိႏ​ုိ​င​္​ၾ​ကေ​အာ​င​္၊ ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​န​ၾ​က​ေ​အာ​င​္ ၿ​မိ​ဳ​႕​သူ​ၿ​မိ​ဳ​႕​သား​ေ​တြ​ကို​ေ​ရာ၊ အနီး​အနား​မွာ ရွိ​ေ​န​ၾ​က​သူ​ေ​တြ​ကို မာရ္နတ္က လွ​ည့​္​စား​ထား​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ကို ဘုရား​ရွင္က သိ​ေ​တာ​္​မူ​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​အခ်ိန္မွာ ေျ​မာက္က​ၽြ​န​္း​တို​႔၊ တာ​ဝ​တ​ႎ​သာ​န​တ​္ျ​ပည္တို​႔​ကို ႂ​ကြ​ရင္လ​ည​္း မာရ္နတ္က အဲ​ဒီ​လို ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​အာ​င​္ လုပ္မွာ​ပဲ​ေ​လ။ ဘာ​ျ​ဖစ္လို​႔​လဲ ဆို​ေ​တာ့ အဲ​ဒီ​အခ်ိန္မွာ မာရ္န​တ​္​ႀ​ကီး​ရဲ့ ရ​န​္ျ​ငႇ​ိုး အာဃာတ​စိ​တ​္​ေ​တြ​က မ​တရား​ျ​ပ​င​္း​ထ​န​္​ေ​န​လို​ပါ​တဲ့။
အဲ​ဒါ​က​လ​ည​္း ဖုႆ​ဘုရား​ရွင္လက္ထက္တု​န​္း​က ဝ​ဋ​္​ေႂ​ကြး​ေ​တာ​္​ေ​ၾ​ကာ​င့​္​လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ဖုႆ​ဘုရား​ရွ​င​္ လက္ထက္တု​န​္း​က ဘုရား​ေ​လာ​င​္း​ဟာ ဖုႆ​ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သာဝက​ေ​တြ​ကို မု​ေ​ယာ​ဆ​န​္ (ဆ​န​္း​ၾ​က​မ​္း​ၾ​က​မ​္း) ေ​တြ​ကို စား​ၾ​က၊ သေ​လး​ဆန္ကို (ႏူး​ညံ့​သိ​မ​္ေ​မြ​႕​တဲ့​ဆ​န​္) မ​စား​ၾ​က​နဲ​႔​လို​႔ ေျ​ပာ​ဆို​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ အကု​သိုလ္ကံ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ အခု​လို ဝါ​တြ​င​္း​ကာလ​မွာ ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး အက်ိ​ဳး​ေ​ပး​ရ​မ​ယ့​္​အခ်ိ​န​္ ေ​ရာက္လာ​လို​႔​ပါ​တဲ့။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ မု​ေ​ယာ​ဆ​န​္​ၾ​က​မ​္း​ၾ​က​မ​္းေ​တြ​ကို ဘု​န​္းေ​ပး​ရ​တာ​ပါ​တဲ့။ မာရ္နတ္က လွ​ည့​္​စား လွ​ည့​္​ပတ္တယ္ဆို​တာ​က​လ​ည​္း အခ်ိ​န​္း​ပို​င​္းေ​လး​ပါ​ပဲ။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ အဲ​လို ျ​ဖ​စ​္​ေ​န​တဲ့​အခ်ိန္မွာ​ပဲ ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္ ငါးရာ​က ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​အတြ​က​္ မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း လႈ​ဒါန​္း​ၾ​က​ဖို​႔ အခြ​င့​္​ရ​သြား​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဒါ​ဆို​ရ​င​္ မာရ္နတ္က ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္​ေ​တြ​ကို​ေ​ရာ မ​လွ​ည့​္​ပ​တ​္ေ​တာ့​ဘူး​လား​လို​႔ ေ​မး​စရာ ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ မ​ရ​ေ​တာ့​လို​႔ မ​လွ​ည့​္​ပတ္တာ​လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္​ေ​တြ ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​အတြက္မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း​ကို မ​လႈ​ဒါန​္း​ဖို​႔ မာရ္န​တ​္​ႀ​ကီး​က ဟ​န႔္တား​ရ​မွာ မ​ဝံ့​မ​ရဲ ျ​ဖစ္သြား တယ္တဲ့။ မာရ္နတ္က ပိတ္ပင္တား​ဆီး​လို​႔ မ​ရ​ေ​တာ့​ဘူး တဲ့။

အဲ​ဒါ​ကို​ပဲ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အဘိ​ဟ​ဋာ​နံ စ​တုႏ​ၷံ ပ​စ​ၥ​ယာ​နံ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ လို​႔ ဆိုလို​တာ​ပါ။
ျ​မန္မာ​လို ေျ​ပာ​မ​ယ​္။
၁။ ဘုရား​ရွင္အ​တြ​က​္ ရည္မွ​န​္း​ထား​တဲ့ ဆြ​မ​္း​စ​တဲ့ ပ​စ​ၥ​ည​္း​ဝ​တၳ​ဳမ်ား၊ (ပ​စ​ၥ​ည​္း​ေ​လး​ပါး)
၂။ ဘုရား​ရွင္ရဲ့ အသ​က​္​ေ​တာ​္၊
၃။ (၈​၀) ေ​သာ လ​က​ၡ​ဏာ​ေ​တာ​္​ငယ္နဲ​႔ တစ္လံ​မ​ၽွ​ေ​လာ​က​္​ေ​သာ ကို​ယ​္​ေ​ရာ​င​္ေ​တာ​္၊
၄။ သ​ဗ​ၺ​ညဳ​တ​ဉာ​ဏ​္​ေ​တာ​္ တို​႔​ကို တစ္စုံ​တ​စ​္​ေ​ယာ​က​္​ေ​သာ​သူ​က အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္​ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း​ငွါ၊ တား​ျ​မစ္ပိတ္ပ​င​္ ျ​ခ​င​္း​ငွါ မ​စြ​မ​္းႏိုင္ဘူး၊ မ​လု​ပ​္ႏုိင္ဘူး​လို​႔ ဆိုလို​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ဘုရား​ရွ​င​္း​ဟာ အဲ​ဒီ​ဝါ​တြ​င​္း​မွာ မာရ္နတ္ဖ်က္ဆီး ေႏွာ​င့​္​ယွက္လို​႔ မ​ရ​တဲ့ မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း​ကို ဘု​န​္းေ​ပး​ခဲ့​ရ​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။
ဗု​ဒ​ၶါ​နံ ဇီ​ဝိ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ၊ တ​ထာ ေ​မ ေ​ဟာ​တု။ ဘုရား​ရွင္ရဲ့ အသ​က​္​ေ​တာ​္​ကို မည္သူ​က​မ​ၽွ အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္ မ​ေ​ပး​နိုင္သ​လို တ​ပ​ည့​္ေ​တာ​္​ကို​လ​ည​္း အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္ မ​ေ​ပး​နိုင္ပါ​ေ​စ​သား…….. အစ​ရွိ​သျ​ဖ​င့​္ ဓာ​ရ​ဏ​ပ​ရိတ္မွာ ပါ​တ​ယ​္။
ဒီ​ဓာ​ရ​ဏ ပရိ​တ​္​ေ​တာ​္​ကို ေ​ရွး​ေ​ရွး ဆရာ​ေ​တာ​္မ်ား စီ​ရင္ခဲ့​ေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို သာသနာ​ေ​ရး​ဦးစီး​ဌာန​က ထု​တ​္​ေ​ဝ​တဲ့ သီ​ရိ​မ​ဂၤ​လာ​ပရိ​တ​္ ဆို​တဲ့ စာ​အုပ္မွာ​လ​ည​္း ပါ​ဝင္ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​မွာ​လ​ည​္း ေ​လ့​လာ​ဖ​တ​္​႐ႈ မွတ္သား​နို​င​္​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။
ပရိ​ယတ္စာ​ေ​ပ​မွာ ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္ လက္ခံက်​င့​္​သုံး​ခဲ့​ၾ​က​တဲ့ န​ည​္းမ်ား မူမ်ား​ကို​လ​ည​္း အေ​လး​ထား​တတ္တဲ့ အစဥ္အ​လာ ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ သံ​ဂၤ​ါ​ယ​နာ တ​င​္​ၾ​က​တဲ့​အခါ အဲ​ဒီ မူ​ေ​တြ​ကို အေ​သခ်ာ စိ​စစ္သုတ္သ​င​္​ၿ​ပီး​မွ ျ​ပန္လ​ည​္ တင္သြ​င​္း လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ဓာ​ရ​ဏ ပ​ရိတ္ဟာ ပ​ဋိ​ကတ္မွာ တိုက္ရိုက္မ​လာ​ေ​သာ​္​လ​ည​္း ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္​ေ​တာ့ လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​တယ္ဆို​တာ​ပါ​ပဲ။

ps . ဒီ​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ​ကု​ိ စိတ္ရွည္လက္ရွ​ည​္ ရွ​င​္းျ​ပေ​ပး​တဲ့ ဦး​ရွ​င​္း ကု​ိ ေက်း​ဇူး အထူး​တင္ပါ​တ​ယ​္ ။

2 Responses

  1. ဘာသာေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ႔ဆိုက္ေလးမို႔ လာရတဲ႔အတြက္အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  2. May I know about “Shin U-pagutta”? Abide by the “ေထရ၀ါဒ” & ” ပိ​ဋ​ကတ္သုံး​ပ”ုံ​ Sould we respect to “Shin U-pagutta”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: