မီး (၁၁) ပါး


သတၱ၀ါတို႔ကို ေလာာင္ကၽြမ္းပ်က္စီး ဆင္းရဲေစတတ္ေသာ တရား (၁၁) ပါး

(၁) ရာဂမီး (ေလာဘမီး) – တပ္ႏွစ္သက္ရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၂) ေဒါသမီး – အမ်က္ထြက္၊ စိတ္ဆိုးရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၃) ေမာဟမီး – အဟုတ္အမွန္ကို မျမင္မသိရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၄) ဇာတိမီး – ပဋိသေႏၶေနရမႈ၊ ဘ၀အသစ္၌ ျဖစ္ရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၅) ဇရာမီး – အိုမင္းရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၆) မရဏမီး – ေသပ်က္ရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၇) ေသာကမီး – စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၈) ပရိေဒ၀မီး – ငိုေႂကြးရသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၉) ဒုကၡမီး – ဒုကၡဆင္းရဲေၾကာင့္ မသာယာသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၁၀) ေဒါမနႆမီး – စိတ္ကိုမွီ၍ မသာယာသျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။
(၁၁) ဥပါယာသမီး – ျပင္းစြာပူပန္မႈ၊ ဆို႔တက္ေမ့ေျမာသြားမႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ပူေလာင္ျခင္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: