ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႀကီး (၁၀) ခ်က္


ဘုရားရွင္၏ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔သည္ ထိုဆယ္ခ်က္ကို ယံုၾကည္သည့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးကုိးကြယ္သည့္ ကာေဒ၀ီရေသ့ႀကီးႏွင့္ အာဠာရရေသ့၊ ဥဒကရေသ့ တုိ႔ကား ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ စ်ာနသမၼာဒိ႒ိ ႏွစ္ပါးရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သူတို႔သည္ ကမၼ၀ါဒီမ်ားျဖစ္၍ စ်ာန္အဘိညာဥ္မ်ားအထိ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ၾကပါေခ်။ ဆုိလိုသည္မွာ ကမၼ၀ါဒီျဖစ္၍ သမထဘာ၀နာ ကုသိုလ္ကံမ်ားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္သျဖင့္ စ်ာန္အဘိညာဥ္ ရေနေစၾကမူ(၀ါ) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ စ်ာနသမၼာဒိ႒ိမ်ားျဖစ္ေနေစၾကမူ ခႏၶာကိုယ္မွာ အတၱေကာင္ရွိသည္ဟု ယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မျဖစ္ၾကေခ်ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

(၁) အတၳိ ဒိႏၷံ
လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရိွသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၂) အတၳိ ယိ႒ံ
ရတနာသံုးျဖာ ဆရာမိဘ အသက္ဂုဏ္၀ါႀကီးသူတုိ႔အား ပစၥည္း၀တၳဳျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ တရားျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္းတုိ႔သည္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၃) အတၳိ ဟုတံ
ဧည့္သည္တုိ႔အား ေကြ်းေမြးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားပဲ လက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔သည္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၄) အတၳိ သုကတ ဒုကၠဋာနံ ကမၼာနံ ဖလံ ၀ိပါေကာ
ေကာင္းတာလုပ္က ေကာင္းက်ိဳးရ၊မေကာင္းတာလုပ္က မေကာင္းက်ိဳးရမည္ဟု အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၅) အတၳိ အယံ ေလာေကာ
ေရွ႕ဘ၀သည္ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဟု အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၆) အတၳိ ပေရာေလာေကာ
အပါယ္ေလးရပ္၊ ေျခာက္ထပ္နတ္ရြာ၊ျဗဟၼာႏွစ္ဆယ္၊ေနာင္၀ယ္လူ႔ဘ၀ ဟူေသာ တမလြန္ဘ၀သည္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၇) အတၳိ မာတာ
မိခင္အေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳစုက အက်ိဳးရွိ၏။ မေကာင္းတာျပဳလုပ္က အျပစ္ျဖစ္၏ဟု အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၈) အတၳိ ပိတာ
ဖခင္အေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳစုက အက်ိဳးရွိ၏။ မေကာင္းတာျပဳလုပ္က အျပစ္ျဖစ္၏ဟု အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၉) အတၳိ သတၱာ ၾသပပါတိကာ
လူသားတုိ႔၏ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္၊ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္သာ ထုိက္သလုိ ျမင္ႏုိင္သည့္ ငရဲသူ၊ ငရဲသား၊ၿပိတၱာ၊ နတ္၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာဆုိသည့္ ဥပပါတ္ သတၱ၀ါမ်ိဳးကား အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း၊

(၁၀) အတၳိ ေလာေက သမဏျဗဟၼဏာ သမၼဂၢတာ သမၼာပဋိပႏၷာ၊ ေယ ဣမဥၥ ေလာကံ ပရဥၥ ေလာကံ သယံ အဘိညာ သစၦိကတြာ ပေ၀ေဒႏၱိ။
ေကာင္းစြာက်င့္ေသာ ရဟန္း၊ ရဟႏၱာ ဘုရား စသည္ရွိသည္ဟု အမွန္တကယ္ယံုၾကည္ရျခင္း၊

ဤဆယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္စံုက ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚသည္။

One Response

  1. လာေရာက္မွက္သားသြားပါတယ္။မဂၤလာႏွစ္သစ္မွာေမာင္ႏွမေလးေယာက္သာသနာ့အက်ိဳးပိုရ်္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: