ေမတၱာ


မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊
မာရယုသာ ဧက ပုတၱ မႏုရေကၡ။
ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာဝေယ အ ပရိမာဏံ။

မာတာ၊ ျမင္းမိုရ္ထိပ္ဦး၊ မကက်ဴးသည့္၊ ေက်းဇူးဂုဏ္ရွင္၊ ေမြးမိခင္သည္။ နိယံပုတၱံ၊ မိမိရင္နွစ္၊ သားရင္းျဖစ္ေသာ။ ဧက ပုတၱံ၊ အေရထူ အေရပါး၊ အသားကုိေဖာက္ အစိုးေရာက္ေအာင္၊ ျမားေျမာက္ခင္တြယ္၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားငယ္ကို။ အာယုသာ၊ ဇိဝိန္အသက္၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္။ အႏုရေကၡယထာ၊ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ေကြ်း၊ ပုိက္ေထြးယုယ၊ ေဘးမခေအာင္၊ ေန႔ညမေကြ၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေလသကဲ့သုို႔၊ ဧဝမၸိ တထာ၊ ပမာမျခား၊ ထုိအလားလွ်င္။ သဗၺဘူေတသု၊ ခပ္သိမ္း႐ွိသမွ်၊ သတၱဝါအနႏၱတုိ႔၌။ အ ပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအ႐ွည္ကင္းပ၊ မ်ားျပားလွေသာ၊ မာနသံ၊ ေတြေတြယိုဖိတ္၊ ေမတၱာစိတ္ကုိ၊ ဘာဝေယ၊ ပြားေစရာ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: