ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္


ုဒၶသာသနာ၀င္ေလာက၌ သာသနာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သာသနာေရးသင္တန္းေက်ာင္း သီးျခား မရွိျခင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ ဟာကြက္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းဟာကြက္ကို အဘယ္သို႔ ပိတ္ဆို႔ဖာေထးၾကပါမည္နည္း။ ယင္းဟာကြက္သည္ သာမန္ဟာကြက္ မဟုတ္ပါ။ ၾကီးက်ယ္လွေသာ ဟာကြက္ၾကီးပါ။ ဗုဒၶသာသနာ၀င္အမ်ားစုကလည္း ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားသည့္အခါ ကေလးမ်ားကို ေခၚသြားေလ့မရွိၾကပါ။ ယင္းသည္လည္း ဟာကြက္ၾကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဟာကြက္ေတြေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ကေလးမ်ားသည္ ငယ္စဥ္က သာသနာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း မသိရွိ နားမလည္ခဲ႔ၾကပါ။

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းေနခ်ိန္၌လည္း နားမလည္၊ ေက်ာင္းမွထြက္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္တက္ခ်ိန္၌လည္း နားမလည္၊ အိမ္ေထာင္က်ခ်ိန္၌လည္း နားမလည္၊ ဤသို႔ျဖင့္ ေသသြားသူလည္း အမ်ားၾကီးပင္။ ယင္းအၾကားမွ သိခ်င္သူမ်ားက သိေအာင္ ၾကံေဆာင္ေလ့လာပါမွ သိႏိုင္ပါသည္။ သိခ်င္သူတစ္ေယာက္က ဤသို႔ စာေရးေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား..

တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရာ

း၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ခံယူေဆာက္တည္အပ္ေသာ ရွစ္ပါးသီလတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆုံးသုံးပါး၏ အဓိပၸာယ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ သိလိုပါသည္ဘုရား။

မိရိုးဖလာ လက္ခံထားေသာ ေယဘုယ် အဓိပၸာယ္မ်ားကို သိရွိပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအက်ဳိးမသိဘဲ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္ဘုရား၊ ဥပမာအားျဖင့္-

(၁) ရွစ္ပါးသီလ ယူထားသူသည္ ထန္းလ်က္၊ ခ်ဳိခ်ဥ္ စသည္တို႔ကို မြန္းလြဲညစာအျဖစ္ သုံးေဆာင္ရန္ သင့္ မသင့္၊

(၂) ရွစ္ပါးသီလ ယူထားသူသည္ ခုတင္၊ ဆိုဖာ၊ ေမြ႔ရာတို႔ေပၚတြင္ အသုံးျပဳေနထိုင္ခြင့္ ရွိ မရွိ၊

(၃) ရွစ္ပါးသီလ ယူထားသူသည္ စီးပြားဥစၥာအလို႔ငွာ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္၊ ရုံးလုပ္ငန္း လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိ မရွိ၊

(၄) ရွစ္ပါးသီလ ယူထားသူသည္ ေလာကီဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ စာေပ ဘာသာရပ္ အတတ္ပညာတို႔ကိ ုသင္ယူခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ ရွိ မရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ “ ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အက်ဳိးတရားတို႔ကိုလည္း သိရွိလိုပါသည္ဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္၊ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ေျဖေပးေစလိုပါသည္ဘုရာ၊ ျပည့္စုံစြာ ေျဖဆိုၿပီး ေရးသားၿပီး ရွိပါကလည္း တပည့္ေတာ္ကုိ  ညႊန္ျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား”

.. ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ (၇-၁၁-၉၄) ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၌ တရားေဟာအၿပီး ေမာင္ဟန္ထြန္းခိုင္ ေမးေလွ်ာက္ေသာ အေမးျဖစ္၏ ။ ေမာင္ဟန္ထြန္းခိုင္ရဲ႕ အေမးကို ငါးသိုင္းေခ်ာင္းေရာက္မွပဲ ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ အေမးက စုံေတာ့ ၿခဳံငုံၿပီး စုံေအာင္ ေျဖပါမယ္။ အေမးအစဥ္တိုင္းေတာ့ က်ခ်င္မွ က်ပါမယ္၊ အေျဖကေတာ့ စုံေအာင္ ေျဖပါမယ္။

ဦးစြာ ပထမ ဥပုသ္အဓိပၸာယ္ကစၿပီး ရွင္းပါမယ္။ “ဥပုသ္” ဟူေသာ စကားသည္ “ဥေပါသထံ” ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာေသာ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရစကားျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဥေပါသထဟူေသာ ပါဠိကို ပုဒ္ခြဲေသာ္ “ဥပ+၀သထ” ဟု ခြဲရပါသည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေသာ္ “ဥပ” ညစာမစားျခင္း၊ သူ႔အသက္ မသတ္ျခင္း စေသာ အက်င့္ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ “ ၀သထ” ေနျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုရပါသည္။ ညစာမစားျခင္း၊ သူ႔အသက္ မသတ္ျခင္းစေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သီလကုိ ခံယူေဆာက္တည္၍ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ စေသာ အာရုံမ်ားကို အာရုံျပဳကာ ဘာ၀နာပြားလ်က္ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား မျဖစ္ေစဘဲ မိမိစိတ္စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္စည္းေနထိုင္မႈကို “ဥပုသ္ေစာင့္သည္” ဟု ေခၚပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မနက္ျဖန္ ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဟု ၾကံစည္သူသည္ ဥပုသ္ေစာင့္သည့္အခိုက္တြင္ အိမ္မႈကိစၥတို႔ကို ရြက္ေဆာင္ျခင္းငွာ မေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခါကပင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ရွိသမွ် ၿပီးစီးေအာင္ စီမံထားသင့္ပါသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးမည့္သူ အဆင္သင့္ရွိလွ်င္ နက္ျဖန္ မိမိစားဖို႔အတြင္ ေျပာျပစီစဥ္ထားသင့္ပါသည္။ ဥပုသ္ေစာင့္္မည့္ေန႔၌ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး ေကာင္းေကာင္းစားဖို႔ေတာ့ မစီမံသင့္ပါ။ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးမည့္သူ မရွိလွ်င္ ဥပုသ္ေန႔ကိစၥနည္းေအာင္ ၿပီးစီးေကာင္းတဲ႔ စားဖြယ္မ်ားကုိ စီမံၿပီး ဥပုသ္ေန႔ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကပင္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ကိုယ္လက္သုတ္သင္၍ စိတ္ၾကည္လင္ရုံမွ် သန္႔ရွင္းတဲ႔အ၀တ္ကို ၀တ္ဆင္ရပါမည္။

ပန္းနံ႔သာ လိမ္းက်ံမႈ၊ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ခပ္ေစာေစာ သီလေဆာက္တည္ၿပီး မိမိတစ္ကိုယ္တည္းေန၍ (သို႔မဟုတ္) အေဖာ္ႏွင့္ ေနသင့္သူျဖစ္က သေဘာတူ အေဖာ္ႏွင့္တကြ တရားႏွလုံး က်င့္သုံး၍လည္းေကာင္း ေနထိုင္ရပါ၏ ။

သို႔မဟုတ္ တရားစာေပမ်ားကိုမူလည္း ဖတ္ရႈ၍ ေနထိုင္ရပါ၏ ။ သို႔မဟုတ္ ဘုရားေဟာ ဓမၼကၡန္က်က် ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ရွိလွ်င္လည္း တရားနာေနသင့္ပါ၏ သို႔မဟုတ္ အခ်င္းခ်င္းလည္း တရားစကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေမးျမန္းစုံစမ္း ေနရပါ၏ ။ ညဥ့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ မိမိ၏ သီလကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အရိယာသူေတာ္ေကာင္း၊ ရဟႏၱာအေပါင္းႏွင့္ ယေန႔အတြက္ မိမိမွာ တူပုံကို ေအာက္ေမ႔ေနရပါ၏ ။
နံနက္ အရုဏ္တက္၌ မိမိရည္မွန္းထားေသာ အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ အလိုအေလ်ာက္ ရွစ္ပါးသီလမရွိေတာ့ဘဲ ငါးပါးသီလသာ က်န္ရစ္ပါေတာ့သည္။ ယခုေခတ္ အခ်ဳိ႕အရပ္ေဒသမ်ားကဲ႔သို႔ ဥပုသ္သီလကိုခ်ကာ ငါးပါးသီလကို ထပ္ယူဖြယ္မလိုပါ။

မွန္ပါသည္။ ဥပုသ္သီလသည္ အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခား၍ ေစာင့္အပ္ေသာ ဥပုသ္သီလ၊ အသက္ထက္ဆုံး ေစာင့္အပ္ေသာ ဥပုသ္သီလ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ ယခုေခတ္ အမ်ားေစာင့္သုံးေသာ ဥပုသ္သီလသည္ အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခား၍ ေစာင့္သုံးေသာ ဥပုသ္သီလသာျဖစ္၍ အခ်ိန္ေစ့က က်သြားပါသည္။ ခ်ဖြယ္မလိုပါ။

ယခုေခတ္ကာလ သီလေဆာက္တည္သလို သီလေဆာက္တည္တုန္းက တစ္ပါးစီခြဲ၍ ပါဏာတိပါတာ စသည္ျဖင့္ ေဆာက္တည္ၾကေသာေၾကာင့္ ရွစ္ပါးသီလတြင္ တစ္ပါးပ်က္က တစ္ပါးပဲ အက်ဳိးမရပါ။ က်န္ ခုနစ္ပါးအတြက္ အက်ဳိးရွိပါေသးသည္။

ယခုျပခဲ့ေသာ အစီအစဥ္အတိုင္း က်နစြာ ေစာင့္သုံးအပ္ေသာ ဥပုသ္သီလ၏ အက်ဳိးမွာ ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကၽြန္းလုံးကို အုပ္စိုးရေသာ မင္း၊ မိဖုရား အျဖစ္မ်ဳိးထက္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားသည္ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာပါသည္။

မွန္ပါသည္။ မင္း၊ မိဖုရား အျဖစ္ျဖင့္ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကို အုပ္စိုးရျခင္းမွာ လူ႔စည္းစိမ္မွ်သာျဖစ္၍ နတ္စည္းစိမ္ကို ေထာက္လွ်င္  ေအာက္က်ေနာက္က် ေသးႏုပ္လွပါေသးသည္။ ထိုစည္းစိမ္လည္း တစ္ဘ၀သာ ျဖစ္ပါ၏ ။ က်နစြာ ေစာင့္အပ္ေသာ ဥပုသ္သီလ၏ အက်ဳိးကား လူမင္း နတ္မင္းစည္းစိမ္ အၾကိမ္အမ်ားပင္ ရႏိုင္ပါသည္။ ဥပုသ္ေစာင့္ရာ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူၿပီးရုံမွ်ျဖင့္ အက်ဳိးမ်ားသင့္သေလာက္ မမ်ားေသးပါ။ သီလခံယူေဆာက္တည္ၿပီးေနာက္ မိမိစိတ္ကို စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေနေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္မွသာ အက်ဳိးမ်ားပါသည္။ ဥပမာဆိုေသာ္ ဦးေခါင္းကို တန္ဆာဆင္လိုေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ဆံပင္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရ၏ ။ ေခါင္းမေလွ်ာ္ဘဲ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္လွ်င္ အန႔ံမေကာင္းသကဲ႔သို႔ သီလတန္ဆာျဖင့္ ဆင္ထားသူသည္လည္း မိမိ၏စိတ္ကို ေလာဘ၊ ေဒါသ စေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔မွ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္သုံးႏိုင္မွသာ ရသင့္သမွ် အက်ဳိးမ်ားကို အျပည့္အစုံ ရႏိုင္ပါသည္။

ဥပုသ္သီလ ယူထားေသာသူသည္ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သီလမပ်က္ေအာင္ လုပ္ပါ။ သီလအက်ဳိးေတာ့ ဆိုသလို အျပည့္အ၀ မရႏိုင္ပါ။
ေလာကီဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ၊ စာေပ၊ ဘာသာရပ္ အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ယူခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ ရွိပါသည္။ သီလမပ်က္ေအာင္ျပဳပါ။ ရွစ္ပါးသီလတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆုံးသိကၡာပုဒ္သုံးပါးမွာ အျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္လုံျခဳံေရးအတြက္ အၿခံအရံေတြျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္သူသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ ရပါသည္။ ရွစ္ပါးသီလ ေစာင့္သူသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈကိုပါ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါသည္။

ညစာမစားျခင္းအတြက္ ကိစၥနည္းလွ်င္ တရားအာရုံျပဳဖို႔ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရေစျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္သို႔ စိတ္မ၀င္စားေအာင္ ခ်ဳပ္တီးထားၿပီးသားျဖစ္ျခင္း အက်ဳိး ရွိပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ညစာမ်ားကို စားေသာက္၍ ေပ်ာ္ပါးၾကပါသည္။ ညစာစားမႈသည္ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ဘက္ကိုသာ စိတ္ညႊတ္ေစရကား အျဗဟၼစရိယာ သိကၡာပုဒ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ညစာေရွာင္မႈသည္ ကိစၥနည္း၍ တရားအာရုံျပဳခ်ိန္ မ်ားစြာရျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ဘက္သို႔ စိတ္မ၀င္စားရေအာင္ ခ်ဳပ္တီးၿပီးသား ျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးကို ရေစႏိုင္သည္ဟု မွတ္ပါ။

ကျခင္း၊ သီဆိုျခင္း၊ တီးမႈတ္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈနားေထာင္တဲ႔အခါ မိမိစိတ္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (ကာမစိတ္ကို တိုးပြားေစ၊ မတိုးပြားေစ)။ ပန္း၊ နံ႔သာေပါင္းေတြႏွင့္ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္တဲ႔အခါမွာလည္း သတိျပဳပါ။ (ကာမဂုဏ္ အာရုံစိတ္ေတြ ႏိုးၾကြေစ၊ မၾကြေစ)။ အမွန္က နစၥ ဂီတ သိကၡာပုဒ္သည္ အထူးသျဖင့္ ရာဂႏိုးၾကြေစမႈကို တားျမစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥစၥာသယန သိကၡာပုဒ္အရ အေျခတစ္ေထာင့္ထြာထက္ရွည္ေသာ အိပ္ရာ၊ ခုတင္၊ ကုလားထုိင္ စသည္မ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ ရိုးရိုးအိပ္ေနက် တစ္ေထာင့္ထြာထက္ မျမင့္ေသာ အိပ္ရာ ခုတင္မ်ားကို မဆိုလိုပါ။

ျမတ္ေသာ ေနရာဟူသည္ စည္းစိမ္အားေလ်ာ္စြာ ခံစား စံစားေလ့ရွိၾကေသာ အေတြ႕အထိေကာင္းေသာ လက္ေလးသစ္မက အေမြးရွည္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ျခေသၤ့၊ သစ္၊ က်ား အရုပ္မ်ားျဖင့္ ခမ္းနားဆန္းၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သားေမြးအခင္း၊ ေရႊခ်ည္ေငြခ်ည္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ပိုးဖဲအခင္း၊ လဲ ၀ါဂြမ္း သြတ္ထားေသာ ေမြ႕ရာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါသည္။ မသုံးစြဲသင့္ပါ။ အုန္းဆံေမြ ႔ရာ၊ အ၀တ္အစား၊ ပိုးခ်ည္သေဘာပါေသာ ေမြ ႔ရာမ်ဳိးကို သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရေသာ္ ဥပုသ္ေစာင့္ရာ၌ “ အျဗဟၼစရိယ၊ ၀ိကာလေဘာဇန၊ နစၥ ဂီတ၊ ဥစၥာသယန” သိကၡာပုဒ္(၄)ပုဒ္ကို ေစာင့္ေသာအခါ မျဖစ္ေအာင္ထိန္းရမည့္ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ထိုစိတ္မ်ားကား ကာမဂုဏ္စိတ္၊ ကိေလသာစိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထင္ရွားေအာင္ျပရပါလွ်င္ ခမ္းနားေသာအိပ္ရာ ေနရာ၌ အိပ္စက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ သီဆို ကျပ တီးမႈတ္ျခင္း၊ ညစာစားျခင္းတို႔သည္ ကိေလသာစိတ္ကို ေသြးေဆာင္ေခၚယူေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိေလသာစိတ္၊ ကာမစိတ္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔ဖို႔ရာ ေနာက္ဆုံးသိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ရသည္ဟု မွတ္ပါ။

မဖ်ားနာေသာသူကား ထန္းလ်က္ကို အရည္က်ဳိေသာက္ရပါတယ္။ ဖ်ားနာသူသာ အလုံးလိုက္ စားေကာင္း၍ ဥပုသ္သည္မ်ား ထန္းလ်က္၊ ခ်ဳိခ်ဥ္ အလုံးလိုက္ မစားေကာင္းပါ။ ေရေဖ်ာ္ၿပီး အဖတ္မပါေအာင္ စစ္ေသာက္ပါ။ အဖတ္မပါေသာ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ စေသာ အေဖ်ာ္ရည္မ်ား အဲသည္လိုပဲမွတ္ပါ။ အဓိပၸာယ္က က်ယ္၀န္းေတာ့ ဤမွ်ႏွင့္ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစေတာ့။

အားလုံးသႏၱာန္၊ အျမင္မွန္၊ လ်င္ျမန္ရေစေသာ္………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: