ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူ


ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ (၂၈) ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔အား အကၽြႏု္ပ္သည္ ဦးေခါင္းရတနာၿဖင့္ ရွိခိုးပါ၏။ ဟု သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္တြင္ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိသည္ …

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ (၂၈) ဆူ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း ….

ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ျဖစ္္လာမည့္ သုေမဓါ ရွင္ရေသ့အား ေနာင္ ဘဒၵကမၻာ တြင္ ေဂါတမ အမည္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္မည္ ဟု ဗ်ာဓိတ္ေပးေသာ “ ဒီပင္ကရာ” ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ သာရမ႑ကမၻာ တြင္ ပြင့္ေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္မ်ား မွ ေဂါတမ ဘုရားရွင္အထိ ပြင့္ေလခဲ့ျပီးေသာ ဘုရားရွင္မ်ားကုိ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား ဟုေခၚေ၀ၚ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ကမၻာအသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ၾကာပြင့္ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းပါလာသည္ ဆို၏ ။ ထိုသို႔ ၾကာပြင့္ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမပါေသာ ကမၻာကို သုညကမၻာ ” ဟုေခၚဆိုၾကသည္ ။ ၾကာပြင့္ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမ်ားအေရအတြက္အတိုင္း ဤကမၻာတြင္ ဘုရားဘယ္ႏွစ္ဆူပြင့္မည္ ဟု ျဗဟၼာၾကီးမ်ားမွ ၾကိဳတင္သိရွိကာ ဘုရားေလာင္း ေတာထြက္လာေသာအခါမွ ကပ္လွဴရန္ သကၤန္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားလိုက္ၾကသည္ ဆို၏။

၁။ ဘုရားရွင္ ၁ ဆူ ပြင့္ေသာ ကမၻာ ကို “သာရ ကမၻာ “

၂။ ဘုရားရွင္ ၂ ဆူ ပြင့္ေသာ ကမၻာ ကို “မ႑ ကမၻာ”

၃။ ဘုရားရွင္ ၃ ဆူ ပြင့္ေသာ ကမၻာ ကို “၀ရ ကမၻာ”

၄။ ဘုရားရွင္ ၄ ဆူ ပြင့္ေသာ ကမၻာ ကို “သာရမ႑ ကမၻာ”

၅။ ဘုရားရွင္ ၅ ဆူ ပြင့္ေသာ ကမၻာ ကို “ဘဒၵ ကမၻာ”

–       ဟု ေခၚ ေ၀ၚၾကသည္။

(၂၈)  ဆူေသာ ဘုရားမ်ားေရတြက္ပံု

” သာရ ကမၻာ” (၄) ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္      – ဘုရား (၄) ဆူ

” မ႑ ကမၻာ”  (၃) ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္      – ဘုရား (၆) ဆူ

” ၀ရ ကမၻာ”    (၂) ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္        – ဘုရား (၆) ဆူ

” သာရမ႑ကမၻာ” (၂) ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ – ဘုရား (၈) ဆူ

” ဘဒၵ ကမၻာ ” (၁) ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္         – ဘုရား (၅) ဆူ

သို႔ေသာ္ “ဘဒၵ ကမၻာ” တြင္ “အရိေမေတၱယ်” ဘုရားရွင္ ပြင့္ရန္ က်န္ေသးေသာေၾကာင့္ ပထမ ” သာရ ကမၻာ ” တြင္ ပြင့္ေသာ ” တဏွကၤရာ ” ဘုရားရွင္ မွ “ဘဒၵ ကမၻာ” မွ (၄) ဆူေျမာက္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ အထိ (၂၈)ဆူ ရိွေလသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အပါအဝင္ ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္ (၂၈) ဆူ

၁) တဏွကၤရာ ဘုရားရွင္

၂) ေမဓဂၤရာ ဘုရားရွင္

၃) သရဏွဂၤရာ ဘုရားရွင္

၄) ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္

၅) ေကာ႑ည ဘုရားရွင္

၆) မဂၤလ ဘုရားရွင္

၇) သုမန ဘုရားရွင္

၈) ေရ၀တ ဘုရားရွင္

၉) ေသာဘိတ ဘုရားရွင္

၁၀) အေနာမဒႆီ ဘုရားရွင္

၁၁) ပဒုမ ဘုရားရွင္

၁၂) နာရဒ ဘုရားရွင္

၁၃) ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္

၁၄) သုေမဓာ ဘုရားရွင္

၁၅) သုဇာတာ ဘုရားရွင္

၁၆) ပိယဒႆီ ဘုရားရွင္

၁၇) အတၳဒႆီ ဘုရားရွင္

၁၈) ဓမၼဒႆီဘုရားရွင္

၁၉) သိဒၶတၳ ဘုရားရွင္

၂၀) တိႆ ဘုရားရွင္

၂၁) ဖုႆ ဘုရားရွင္

၂၂) ၀ိပႆီ ဘုရားရွင္

၂၃) သိခီ ဘုရားရွင္

၂၄) ေ၀ႆဘူ ဘုရားရွင္

၂၅) ကကုသန္ ဘုရားရွင္

၂၆) ေကာဏဂံု ဘုရားရွင္

၂၇) ကႆပ ဘုရားရွင္

၂၈) ေဂါတမ ဘုရားရွင္

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရႊျမန္မာဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေမတၱာရိပ္ တုိ႔မွတဆင့္ မွီျငမ္း ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: