ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ဥာဏ္စဥ္ (၁၆)ပါး


၁။ နာမရူပ ပရိေစၦဒဥာဏ္ = ဤကား နာမ္ ၊ ဤကား ရုပ္ဟု ခြဲျခားသိေသာဥာဏ္။
၂။ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ = နာမ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း အေၾကာင္း တရား ၊ ရုပ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း အေၾကာင္း တရားတို႕ကို သိမ္းက်ံဴးစုစည္း သိျမင္ႏိုင္ေသာဥာဏ္။
၃။ သမၼသနဥာဏ္ = ရုပ္သေဘာ နာမ္သေဘာတို႕ကို ေလ႕လာသံုးသပ္ေသာဥာဏ္။
၄။ ဥဒယဗၺဥာဏ္ = ရုပ္နာမ္ အျဖစ္အပ်က္တို႕ကို သိျမင္ေသာဥာဏ္။
၅။ ဘဂၤဥာဏ္ = ရုပ္ ၊ နာမ္တို႕၏ (အျဖစ္ကို မမီလိုက္ဘဲ) အပ်က္ကိုသာ မီလိုက္သိျမင္လိုက္ေသာ ဥာဏ္။
၆။ ဘယဥာဏ္ = ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေဘး ဟူ၍ ရႈျမင္ေသာဥာဏ္။
၇။ အာဒီန၀ဥာဏ္ = ထိုေဘးကို အျဖစ္ ဟူ၍ ရႈျမင္ေသာဥာဏ္။
၈။ နိဗၺိႏၵဥာဏ္ = ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ေတြအေပၚ ျငီးေငြ႕လာေသာ ဥာဏ္ ၊ မလိုခ်င္ မတြယ္တာ ျဖစ္လာေသာ ဥာဏ္။ မုန္းလာေသာဥာဏ္။
၉။ မုစၥိတုကမ်တာဥာဏ္ = ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာၾကီးမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာဥာဏ္။
၁၀။ ပဋိသခၤါဥာဏ္ = ထိုဒုကၡတို႕မွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေသာဥာဏ္။
၁၁။ သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္ = သခၤါရတရားေတြခ်ည္း (အျဖစ္အပ်က္ေတြခ်ည္း) ရႈျမင္ေနေသာဥာဏ္။
၁၂။ အႏုေလာမဥာဏ္ = မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္အား ရဖို႕ အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာဥာဏ္။
၁၃။ ေဂါၾတဘူဥာဏ္ = ပုထုဇဥ္ အႏြယ္ကိုျဖတ္၍ အရိယာအႏြယ္ကို ျဖစ္ေစတက္ေသာဥာဏ္။
၁၄။ မဂ္ဥာဏ္ = နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာဥာဏ္။
၁၅။ ဖိုလ္ဥာဏ္ = နိဗၺာန္ကိုပင္ ျမင္ေသာဥာဏ္။
၁၆။ ပစၥေ၀ကၡဏာဥာဏ္ = ရခဲ႕ျပီး တရားတို႕ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ေသာဥာဏ္။
ဟူ၍ ဥာဏ္စဥ္ (၁၆)ပါးရွိ၏ ။ ေလာကီ – ေလာကုတၱရာ ေရာေန၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: