ျမတ္ဗုဒၶ၏ အာေ၀ဏိကဂုဏ္ေတာ္ (၁၈) ပါး


၁။     ။ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတံ ဥာဏံ။
အတိတ္ကာလ၌ အဆီးအတား အပိတ္အပင္ မရွိေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၂။    ။ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတံ ဥာဏံ။
အနာဂါတ္ကာလ၌ အဆီးအတား အပိတ္အပင္မရွိေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၃။    ။ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတံ ဥာဏံ။
ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ အဆီးအတား အပိတ္အပင္ မရွိေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၄။    ။ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဥာဏပုဗၺဂၤမံ ဥာဏႏုပရိ၀တၱံ။
အလံုးစံု ကိုယ္ျဖင္႕ ျပဳအပ္ေသာအမႈသည္ ဥာဏ္ျဖင္႕ယွဥ္လွ်က္ ဥာဏ္ေတာ္သို႕ အစဥ္လိုက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၅။    ။ သဗၺံ ၀စီကမၼံ ဥာဏပုဗၺဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ။
အလံုးစံု ႏႈတ္ျဖင္႕ ေျပာဆိုအပ္ေသာ အမႈသည္ ဥာဏ္ျဖင္႕ယွဥ္လွ်က္ ဥာဏ္ေတာ္သို႕ အစဥ္လိုက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၆။    ။ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဥာဏပုဗၺဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ။
အလံုးစံု စိတ္ျဖင္႕ ၾကံစည္အပ္ေသာ အမႈသည္ ဥာဏ္ျဖင္႕ယွဥ္လွ်က္ ဥာဏ္ေတာ္သို႕ အစဥ္လိုက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၇။    ။ နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ။
သတၱ၀ါတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပဳလိုေသာ ဆႏၵေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၈။    ။ နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ။
တရားေတာ္ ေဟာေျပာျခင္း၌ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၉။    ။ နတၳိ ၀ီရိယႆ ဟာနိ။
သတၱ၀ါတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပဳလိုေသာ ၀ီရိယေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၀။    ။ နတၳိ ၀ိပသနာယ ဟာနိ။
၀ိပသနာ ပညာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၁။    ။ နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ။
စိတ္တည္ၾကည္မႈ သမာဓိေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၂။    ။ နတၳိ ၀ိမုတၱိယာ ဟာနိ။
အရဟတၱဖိုလ္ ၀င္စားျခင္း၌ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၃။    ။ နတၳိ ဒ၀ါ။
ရယ္ျမဴးလို၍ ေျပာဆိုစကား ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၄။    ။ နတၳိ ရ၀ါ။
သတိလြတ္၍ ေျပာဆိုစကား ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၅။    ။ နတၳိ အပၹဳဋံ။
ဥာဏ္ေတာ္မမွီ မသိေသာအရာ ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၆။    ။ နတၳိ ေ၀ဂါယိတတၱံ။
မဆင္မျခင္ လ်င္ျမန္စြာျပဳေသာအမႈ ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၇။    ။ နတၳိ အဗ်ာ၀ဋမေနာ။
ေႏွာက္ယွက္တြန္႕တို ပိတ္ပင္ေသာ ႏွလံုးရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁၈။    ။ နတၳိ အပၸဋိသခၤါနေပကၡာ။
ဆင္ျခင္လြတ္ကင္း လွ်စ္လ်ဴေနျခင္း ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

One Response

  1. ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္းနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကြာတာကုိ သတိထားမိသြားတယ္ … ေတာ္ေတာ္ၾကည္ညိဳဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္အင္ေတြ…..

Leave a Reply to ေမေက်ာ္ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: