ဒိ၀ါတပတိ ( သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္)


ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒါၶ ခတၱိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတၱိ ံ ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

 ေနမင္းသည္ ေန႕အခါ၌သာ ေတာက္ပ၏။
 လမင္းသည္ ညအခါ၌သာ ေတာက္ပ၏။
 ရွင္ဘုရင္သည္ မင္းေျမွာက္တန္ဆာ ဆင္ယင္ထားမွသာ ေတာက္ပ၏။
 ရဟႏ ၱာသည္ စ်ာန္၀င္စားေနမွသာ ေတာက္ပ၏။
 ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ကား ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း တန္ခိုးေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႕ အခ်ိန္တိုင္းေတာက္ပ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: