ေစတီ တန္ခုိး ျပျခင္း


မိလိႏၵမင္းၾကီး အေမး ၊ အ႐ွင္နာဂသိန္ အေျဖျဖစ္ပါသည္…

“ဘေႏၱ နာဂေသန- အလံုးစံုေသာ ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ ေစတီ၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပါသေလာ”

“မဟာရာဇာ- အခ်ိဳ႕ေသာ ေစတီ၌ ျပ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစတီ၌ မျပပါ”

“ဘေႏၱ – ဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေစတီ၌ျပ၍ ဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေစတီ၌ မျပသနည္း”

“မဟာရာဇ – ရဟႏၱာ ,  နတ္ေဒ၀ါႏွင့္ သဒၶါတရား ထက္သန္သူ ဤသံုးဦးတုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳေသာေၾကာင့္ ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ ေစတီ၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပသည္။ ရဟႏၱာသည္ နတ္လူတုိ႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ရပ္တည္ေတာ္မူလ်က္ ” ဤမည္ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ ဤေစတီ၌ ျဖစ္ေစသတည္း ” ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳသည္။ နတ္တုိ႔သည္ လူတုိ႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ေစတီ၌ ဤတန္ခိုးျပာဋိဟာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ သာသနာသည္ အျမဲခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ။ လူတုိ႔ ၾကည္ညိဳ၍ ကုသိုလ္တိုးပြားလိမ့္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ မိန္းမျဖစ္ေစ ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ ရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညိဳေသာ ပညာ႐ွိသည္ ပန္းနံ႕သာ ၊ အ၀တ္ပုဆိုးစေသာ လႈဖြယ္၀တၳဳကုိ တင္ေျမွာက္၍ ဤသုိ႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပါေစ သတည္းဟု အဓိ႒ာန္သည္ ။ မင္းၾကီး – ဤသံုးဦး၏ ထုိသုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္းမ႐ွိက တန္ခိုးမျပႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ရဟႏၱာတုိ႔၏ ေစတီ၌လည္း တန္ခိုးျပျခင္းမ႐ွိပါ”

က်မ္းကုိး။     ။ မိလိႏၵပဉႇာ ၊ ေရးသားျပဳစုသူ —> ဦးေသာ္ဇင္

မိလိႏၵပဉႇာသည္ အမွန္တကယ္ပင္ မိလိႏၵအမည္႐ွိေသာ မင္းၾကီးက ေမး၍ အ႐ွင္နာဂေသန အမည္႐ွိေသာ ရဟန္းတပါးက ေျဖဆုိေသာ အေမးအေျဖက်မ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရန္ ခက္လွပါသည္ ဟု ေရးသားျပဳစုသူ ဦးေသာ္ဇင္က ဆုိပါသည္ ။ သုိ႔ေသာ္ ငါတုိ႔ထံသုိ႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား အဆင္သင့္ေရာက္႐ွိေနပါသည္ ။ ယင္းတုိ႔သည္ ျပစ္ကင္း၍ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ျပီး အေမႊးအၾကိဳင္တုိ႔ျဖင့္ လိႈင္ေန၏ ။ ငါတုိ႔လည္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၍ စားေသာက္ခ်င္ၾကပါသည္ ။ အိမ္႐ွင္ကလည္း သဒၵါၾကည္ျဖဴ ေပးလႈေနသည္ ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါတုိ႔သည္ မစားမေသာက္ၾကေသးပါ ။ ဤအေၾကာင္းကား ထုိစားေသာက္ဖြယ္တုိ႔ကုိ စီရင္ျပဳလုပ္သူ၏ သမိုင္း အတၳဳပတိၱကုိ မသိရေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ယင္းသုိ႔ မျဖစ္သင့္ပါ ။ အသင့္ျဖစ္ေနပါေသာ မိလိႏၵပဉႇာ၏ အႏွစ္သာရကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားသင့္ၾကပါသည္ ။ ထုိတြင္ အ႐ိုးအရင္းေတြ႕ပါက ဖယ္ပစ္လုိက္႐ံုသာ ဟုလည္း ဆုိထားပါသည္ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: