အလွဴစင္ၾကယ္ ၊ မစင္ၾကယ္


ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ရခဲတယ္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိပင္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ့္မွာလွဴဖြယ္ပစၥည္းမရွိလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတာ့ရွိပါ၏၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ မဆံုလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္ေနာ္။ လွဴဖြယ္ပစၥည္းကလဲမရွိဘူး၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔လဲ မၾကံဳလို႔ မလွဴျဖစ္တာလဲရွိတယ္ေနာ္၊ မရွိဘူးလား။

အလွဴဒါနမွာ အလွဴဒကာ သီလရွိရင္ အလွဴခံက ဒုႆီလျဖစ္ေနေပမယ့္ ထိုအလွဴသည္ အလွဴဒကာေၾကာင့္ စင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးၾကီးႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အလွဴဒကာက ဒုႆီလျဖစ္ေပမယ့္ အလွဴခံက သီလနဲ႔ ျပည့္စံုပါက ထိုအလွဴသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေၾကာင့္စင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးၾကီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အလွဴဒကာကလဲ ဒုႆီလ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလဲ ဒုႆီလျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအလွဴသည္ ႏွစ္ဦးစလံုးမစင္ၾကယ္လို႔ အက်ိဳးမၾကီးႏိုင္ဘူး၊ ဟုတ္ၿပီလား၊ ေနာင္တစ္ခါ အလွဴဒကာကလည္း သီလရွိ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလဲ သီလရွိခဲ့လွ်င္ ထိုအလွဴသည္ႏွစ္ဦးစလံုး အထူးစင္ၾကယ္လို႔ ပို၍အက်ဳိးၾကီးႏိုင္တယ္ေနာ္။

ဓမၼဒူတ-အရွင္ပညာေဇာတ ၏ ထာ၀ရ ဓမၼဒိုင္ရာရီ မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

One Response

  1. လာေရာက္ၿပီး စာေတြဖတ္သြားပါတယ္… ဆက္လက္ေရးသားျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ပါေစ…။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: