ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး


(၁) ဘုရား
(၂) ပေစၥကဗုဒၶါ
(၃) ရဟႏၲာ
(၄) ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ၾကီး  အဂၢသာ၀က
(၅) အမိ
(၆) အဘ
(၇) အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာ ဆရာ ၊သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုဂုဏ္ၾကီးျမတ္၍ ရိုေသသင့္သူမ်ား
(၈) လမ္းမွန္ကို ေျဖာင့္မွန္စြာ သြန္သင္ေပးအပ္ေသာဆရာ
(၉) ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာ( ေပးကမ္ဖူးသူ )
(၁၀) တရားေဟာ ပုဂၢိဳလ္

အထက္ပါ ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါးကို မျပစ္မွားပဲ … ရိုေသစြာ ပူေဇာ္တဲ့သူေတြ ရရွိတတ္တဲ့ အက်ိဳးေတြကလည္း (၁၀)ပါးရွိျပန္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ့္အရပ္ေဒသက အရပ္တစ္ပါးကို သြားတဲ့အခါ  အစားအစာ မရွားပါးဘူး။
(၂) ေရာက္ရာအရပ္မွာ အပူေဇာ္ခံရတယ္။
(၃) ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မႏွိ္ပ္စက္ႏိုင္ဘူး။
(၄) မ်က္ႏွာျမင္ရင္ ခ်စ္ခင္ေစတယ္။
(၅) လူပံုအလည္မွာ ရဲရင့္ေစတယ္။
(၆) ကိုယ့္ရဲ့ ဂုဏ္သတင္း ျပန့္လြင့္ေစတယ္။
(၇) အျခံ အရံ  အျမဲမျပတ္ရွိတယ္။
(၈) ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ကြ်ဲ ၊ ႏြား ၊ သီးႏွံေပါမ်ားကာ … စိးပြားတိုးတက္မည္။
(၉) မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ခဲ့ရင္ … ဆိုး၀ါးစြာ မခံစားရဘူး။
(၁၀) သား သမီး ၊  အေျခြအရံမ်ားနဲ႔ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနရျခင္းဆိုတဲ့ …. အက်ိဳး (၁၀)ပါးနဲ့ ျပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္ ။

3 Responses

  1. Thank You very much for this!

  2. ေပးကမ္းဖူးသူကလည္း ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးထဲ ပါတယ္ေပါ့ေနာ္

  3. Thank you very much for this
    I had been searching all over the web
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: