ကိေလသာ ၁၀-ပါး


ကိေလသာဟူသည္မွာ သတၱဝါတို႔ကို ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ ညစ္ႏြမ္းပင္ပန္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ အကုသိုလ္ တရားဆိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိေလသာတရားတို႔သည္-

(၁) ေလာဘ= လိုခ်င္တပ္မက္မႈ
(၂) ေဒါသ= ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားမႈ
(၃) ေမာဟ= အမွန္မသိျမင္ မိုက္မဲမႈ
(၄) မာန= ေထာင္လႊားတတ္ႂကြမႈ
(၅) ဒိ႒ိ= အထင္အျမင္ အယူအဆ လြဲမွားမႈ
(၆) ဝိစိကိစၧာ= အမွန္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပဲ ယံုမွားမႈ
(၇) ထိန= ပ်င္းရိ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံမႈ
(၈) ဥဒၶစၥ= မၿငိမ္မသက္ လႈပ္ရွားပ်ံ႕လြင့္မႈ
(၉) အဟိရိက= မေကာင္းမႈျပဳရန္ မရွက္မႈ
(၁၀) အေနာတၱပၸ= မေကာင္းမႈျဖစ္မွာ မေၾကာက္မႈ – ဟူ၍ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၁၀-ပါးရွိသည္။

ကိေလသာ ၁၅၀၀. . .  အက်ယ္အားျဖင့္မူ ယင္းကိေလသာဆယ္ပါးကိုမူတည္၍ ကိေလသာ၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ နာမ္တရား ၇၅-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ရသည္။ ၁၀X၇၅ = ၇၅၀။
ဤ၌-
(က) ႐ုပ္တရားဟူသည္မွာ နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါးႏွင့္ လကၡဏာ႐ုပ္ ၄-ပါး ေပါင္း ၂၂-ပါး။
(ခ) နာမ္တရားဟူသည္မွာ စိတ္-၁၊ ေစတသိက္-၅၂၊ ေပါင္း ၅၃-ပါး။
(ဂ) ယင္း႐ုပ္တရား ၂၂-ႏွင့္ နာမ္တရား-၅၃ ေပါင္း ႐ုပ္ နာမ္တရား ၇၅ ျဖစ္သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၇၅၀ ကို (အတြင္း အဇၥ်တၱႏွင့္ အပ ဗဟိဒၶ) သႏၲာန္ ၂-ပါးျဖင့္ ေျမႇာက္လွ်င္ ၇၅၀X၂= ၁၅၀၀ ျဖစ္သည္။

ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း နိဒါန္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္တာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: