ေမတၱာပန္းခိုင္ သံုးပြင္႕ဆိုင္


* ျပသူ – သင္သူ – ခ်ီးေျမွာက္သူ ၊ စိတ္တူညီညြတ္ၾက။
* သံဃာႏွင့္ လူ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ၾကည္ျဖဴညီညႊတ္မွ။
* ေမတၱာပန္းခိုင္ ၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ ၊ ျပန္႔လႈိင္တိုးတက္ရ ။
* သာသနာေရာင္ ၊ ထြန္းလင္းေျပာင္ ၊ ျမင့္ေခါင္ စြမ္းျပည့္၀။
* ေမတၱာႏွလံုး၊ အလွဆံုးေၾကာင့္၊ ရႊင္ျပံဳးၾကည္သာ တို႕ျမန္မာ ကမ ၻာကပင္ ေမာ္ၾကည့္ရ။

ေလာက၌ သာသနာေပၚေပါက္လာရန္ ခက္ခဲသေလာက္ ဘုရားမရွိသည္႕ေနာက္ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရသည့္ တာ၀န္က လည္း ၾကီးေလးလွသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းအင္အားျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ တာ၀န္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ ပစၥည္းမွ် မပါ၀င္ေသာ စေကာ ၊ လင္ပန္း (ဗ်တ္) စေသာ ေပါ့ပါးေသာ အရာမ်ိဳးကို ဖိုခေနာက္ ၁လံုး ၊ ၂ လံုး ေပၚတင္၍ လြယ္ကူေသာ္လည္း စားဖြယ္အျပည့္ ထည့္ထားသည့္ ဒယ္အိုးၾကီးမ်ိဳးကိုကား ခိုင္မာေသာ ဖိုခေနာက္(ဖိုခံုေလာက္) ၃ လံုးရွိမွ တင္၍ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဗုဒၶသာသနာသည္ အၾကီးမားဆံုးေသာ အင္အားျဖစ္၍ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ဆံုးလည္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခြန္အား ေကာင္းမြန္သန္႔စင္ ရိုးေျဖာင့္သူ ေမတၱာရွင္တို႔၏ ေမတၱာဖိုခေနာက္ (ဖိုခံုေလာက္) ၃ လံုးေပၚတင္မွ တာရွည္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သာသနာ့တာ၀န္ကို စိတ္ခြန္အားေကာင္းသူမ်ားသာ ႏိုင္ေအာင္ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္၌ လူျဖစ္ရသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ပို၍ သာသနာ့အက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရၾကသျဖင့္ ပို၍ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သာသနာ့ စြမ္းအားကို မွီခိုခြင့္ ရၾကသျဖင့္လည္း စိတ္ဓါတ္ပိုမိုရင့္က်က္၍ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားမ်ား ရရွိထားၾကျပီး ေကာင္းဆိုး၂ တန္ ေလာကဓံကုိ စိန္ေခၚရဲေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္သူမ်ား ျဖစ္ခြင့္ရၾကသည္။

သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းဟူသည္ (၁) မိမိကိုယ္တိုင္ အသိတရား ၾကြယ္၀ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္တရားျပည့္စံုရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ဟူေသာ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ (၂) မိမိသိခြင့္ က်င့္ခြင့္ရေသာ တရားကို အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္မျပတ္ သိႏိုင္က်င့္ႏိုင္ေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ် လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ဟူေသာ ျဖန္႔ေ၀ေရး၊        ဤကိစၥတာ၀န္ (၂)ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေပတည္း။

သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ေမတၱာျပဌာန္းသျဖင့္ ေမတၱာပန္းခိုင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းစုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀၍ တာရွည္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳ ေမတၱာပန္း ၃ ပြင့္ ဟူသည္ (၁) စာေပပို႔ခ်သင္ျပေပးသူ ၊ တရားေဟာေျပာျပသူ ၊ (၂) စာေပႏွင့္ တရားသင္ယူနာၾကားသူ ၊ (၃) မိဘပမာ သဒၶါေမတၱေရွ႕ထား၍ ပစၥည္းေလးပါ ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့အားေပးသူတို႔ေပတည္း။

ခ်ီးေျမွာက္သူတို႔၏ ေမတၱာ၊ ခ်ီးေျမွာက္ခံရသူတို႔၏ ေမတၱာစြမး္အားမ်ားသည္ အတြင္းတြင္ ျငိမ္၀ပ္ပုန္းလွ်ိဳးေနၾကသည္မဟုတ္ဘဲ အရွိန္တက္ကာ ေလာကအတြင္း ထိုးေဖာက္ျပန္႔ႏွံ႕လွ်က္ ဗဟိဒၶကို ဓါတ္ခိုက္ေနျမဲသာျဖစ္သည္။

အရွင္သိရိႏၵာဘိ၀ံသ (ေယာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: