ဒဏ္


 • သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႕သည္ တုတ္၊ လွံတံကို လန္႕ကုန္၏ ၊ ေသခ်င္းကို ေၾကာက္ကုန္၏ ၊ (မိမိသည္လည္း ထိတ္လန္႕ေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ေသာ သတၱ၀ါတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ) မိမိကိုယ္ကို ပမာထား၍ အျခားသတၱ၀ါတုိ႕ကို မညွင္းဆဲရာ၊ မသတ္ျဖတ္ရာ။
  All tremble at violence; all fear death. Puttting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.
 • သတၱ၀ါအားလံုးတို႕သည္ တုတ္၊ လွံတံကို လန္႕ကုန္၏ ၊ မိမိတုိ႕၏အသက္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ (မိမိသည္လည္း ကိုယ့္အသက္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သတၱ၀ါတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတိုင္း) မိမိကုိယ္ကို ပမာထား၍ အျခားသတၱ၀ါတုိ႕ကို မညွင္းဆဲ ၊ မသတ္ျဖတ္ရာ။
  All tremble at violence; life is dear to all. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.
 • သတၱ၀ါတုိ႕သည္ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိကုန္၏ ၊ မိမိ၏ခ်မ္းသာကို ရွာလ်က္ သူတပါးတုိ႕ကို တုတ္ ၊ လွံတံျဖင့္ ညွင္းဆဲေသာသူသည္ တမလြန္ဘ၀၌ လူ ၊ နတ္ ၊ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကို မရေလ။
  One who, while himself seeking happiness, oppresses with violence other beings who also desire happiness, will not attian happiness hereafter.
 • သတၱ၀ါတုိ႕သည္ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိကုန္၏ ၊ မိမိ၏ခ်မ္းသာကို ရွာလ်က္ သူတပါးတုိ႕ကို တုတ္ ၊ လွံတံျဖင့္ မညွင္းဆဲေသာသူသည္ တမလြန္ဘ၀၌ လူ ၊ နတ္ ၊ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကို ရေလ၏။
  One who, while himself seeking happiness, does not oppress with violence other beings who also desire happiness, will find happiness hereafter. 
 • တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူကိုမွ် ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကို မဆိုလင့္၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကို ဆုိလွ်င္ သင့္ကိုလညး္ သူတပါးတုိ႕ ျပန္၍ ဆုိကုန္ရာ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္က်ဴးေသာ စကားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သူတပါးကို ဒဏ္ျပဳလွ်င္ မိမိလည္း ဒဏ္ျပန္ခံရ၏၏။
  Speak not harshly to anyone, for those thus spoken to might retort. Indeed, angry speech hurts, and retaliation may overtake you. 
 • အနားစုတ္ျပတ္ ကြဲအက္၍ ပစ္ထားေသာ ေၾကးခြက္သည္ (ေခါင္းေလာင္းသည္ ) အသံမထြက္ ျငိမ္သက္သကဲ့သို႕ ၊ မိမိကိုယ္ကို ျငိမ္သက္တည္ၾကည္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ နိဗၺာန္သုိ႕ေရာက္၏၊ ထိုသူမွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္က်ဴးေသာ သေဘာမရွိ။
  If, like a broken gong, you silence youself, you have approached Nibbana, for vindictiveness is no more in you.
 • ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏွင္တံျဖင့္ ႏြားတုိ႕ကို က်က္စားရာ ျမက္ခင္းသုိ႕ႏွင္သကဲ့သုိ႕၊ အုိျခင္း ေသျခင္းသည္ သတၱ၀ါတုိ႕၏အသက္ကို ေသမင္းႏုိင္ငံသို႕ ပို႕ႏွင္၏။
  Just as a cowherd drives the cattle to pasture with a staff, so do old age and death drive the life force of beings (from existence to existence).
 • လူမုိက္သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈတုိ႕ကို ျပဳေသာ္လည္း ျပဳမွန္းမသိ  ၊ ထိုသုိ႕ပင္ မသိေသာ္လည္း မိမိ၏မေကာင္းမႈတုိ႕ေၾကာင့္ မီးေလာင္သကဲ့သုိ႕ ဆင္းရဲပူပန္ရ၏။
  When the fool commits evil deeds, he does not realize (their evil nature). The witless man is tormented by his own deeds, like one burnt by fire.
 • အျပစ္ဒဏ္မရွိေသာသူ ၊ မျပစ္မွားထိုက္ေသာသူတုိ႕ကို တုတ္ လွံတံ စသည္ျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေသာသူသည္  ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း ဒဏ္ဆယ္ပါးတုိ႕တြင္ တစ္ပါးပါးသို႕အျမန္ေရာက္တတ္၏။
  He who inflicts violence on those who are unarmed, and offends those who are inoffensive, will soon come upon one of these ten states:
 • (ဒဏ္ဆယ္ပါး ဟူသည္ကား) ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းပ်က္စီးဆံုးပါးခံရျခင္း ၊ လက္ျပတ္ ေျချပတ္ စသည္ျဖင့္ ကိုယ္အဂါၤပ်က္စီးရျခင္း ၊ ႏူနာစေသာ ၾကီးက်ယ္ေသာ အနာမ်ိဳးကို ခံစားရျခင္း ၊ ရူးသည္အျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရျခင္း ၊ မင္းေဘးသင့္၍ ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးခံရျခင္း ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အစြပ္စြဲခံရျခင္း ၊ မိမိ၏မွီခိုရာ ေဆြမ်ိဳး အဆက္ျပဳတ္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရျခင္း ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအေျခအေန ေျပာင္းလဲပ်က္စီးခံရျခင္း ၊ မိမိအိမ္ကို မိုးၾကိဳးေလာင္မီးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ပကတိမီးေသာ္လည္းေကာင္း အေလာင္ခံရျခင္း (ဤကား ဒဏ္ဆယ္ပါးတည္း ၊ ၎ ဆယ္ပါးတုိ႕တြင္ တစ္ပါးပါးတုိ႕ကို ခံရတတ္၏။) ေသလြန္ျပီးေသာ အခါ၌လည္း ထိုလူမိုက္သည္ ငရဲ၌ျဖစ္ရ၏။
  Sharp pain, or disaster, bodily injury, serious illness, or derangement of mind, trouble from the government, or grave charges, loss of relatives, or loss of wealth, or houses destroyed by ravagng fire; upon dissolution of the body that ignorant man is born in hell.
 • အ၀တ္မ၀တ္ဘဲ က်င့္ျခင္း ၊ ဆံက်စ္ထံုးျခင္း ၊ ႐ႊံညြန္အလိမ္းလိမ္းကပ္၍ က်င့္ျခင္း၊ အစာျဖတ္၍က်င့္ျခင္း၊ ေျမ၌အိပ္၍ က်င့္ျခင္း ၊ ျမဴမႈန္အလိမ္းလိမ္းတင္ေစလ်က္ က်င့္ျခင္း ၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ က်င့္ျခင္း စသည္တုိ႕သည္ သစၥာေလးပါး၌ ယံုမွားျခင္းသေဘာ မကင္းေသးေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းကို ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမွ မစင္ၾကယ္ေစကုန္။
  Neither going about naked, nor matted locks, nor filth, nor fasting, nor lying on the ground, nor smearing oneself with ashes and dust, nor sitting on the heels (in penance) can purify a mortal who has not overcome doubt.
 • ကိေလသာျငိမ္းျပီး မ်က္စိစေသာ ဣေျႏၵကိုလည္း ဆံုးမျပီး၊ ခိုင္ျမဲေသာ သေဘာလည္းရွိ ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုလည္း က်င့္ေလ့ရွိ၍ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ၌ ညွင္းဆဲျခင္းသေဘာကို ပယ္ျပီးျဖစ္ေသာသူသည္ ၀တ္စားတန္ဆာလွပစြာ ၀တ္ဆင္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈကို ပယ္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဗဟၼဏလည္းမည္၏၊ ကိေလသာ ျငိမ္းျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမဏလည္းမည္၏၊ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘိကၡဳလည္းမည္၏။
  Even though he be well-attired, yet if he poised, calm, controlled and established in holy life, having set aside violence towards all beings – he, truly, is a holy man, a renuciate, a monk.
 • ျမင္းေကာင္းသည္ ၾကိမ္လံုးအခတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္သကဲ့သုိ႕ ၊ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ကင္းလြတ္ေသာ ၊ မေကာင္းမႈမွ ရွက္တတ္သျဖင့္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကို ပယ္ေသာသူေတာ္ေကာင္းသည္ ေလာက၌ အလြန္ရွားပါး၏။Only rarely is there a man in this world who, restrained by modesty, avoids reproach, as a thoroughbred horse avoids the whip.
 • ၾကိမ္လံုးအတို႕ခံရေသာ ျမင္းေကာင္းကဲ့သို႕ လံု႕လထက္သန္ၾကကုန္ေလာ့ ၊ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲကို ျငီးေငြ႕ထိတ္လန္႕ၾကကုန္ေလာ့ ၊ ယံုၾကည္ျခင္း ၊ အက်င့္သီလရွိျခင္း၊ လံု႕လရွိျခင္း ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ၊ တရားသေဘာမွန္သိ၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ၊ ၀ိဇၨာသံုးပါး ၊ ၀ိဇၨာရွစ္ပါး ၊ စရဏဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ သတိရွိျခင္းအားျဖင့္ အတိုင္းမသိ အလြန္ရွည္လ်ားလွေသာ ဤ၀ဋ္ဆင္းရဲကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့။
  Like a thoroughbred horse touched by the whip, be a strenuous, be filled with spiritual yearning. By faith and moral purity, by effort and meditaion, by investigation of the truth, by being rich in knowledge and virtue, and by being mindful, destroy this unlimited suffering.
 • လယ္လုပ္ေယာက္်ား ေရယူသမားတုိ႕သည္ ေရကို လုိရာအရပ္သုိ႕သြယ္ယူကုန္၏၊ ေလးသမားတုိ႕သည္ ျမားကို ေျဖာင့္ကုန္၏၊ လက္သမားတုိ႕သည္ သစ္ကို လုိရာသို႕ေရာက္ေအာင္ ေရြကုန္၏၊ ဆုိဆံုးမလြယ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုဆံုးမရာ၏။Irrigators regulate the water, fletchers straighten arrow shafts, carpenters shape wood, and the good control themselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: