အေထြေထြ


 • အနည္းငယ္မွ်ေသာ ခ်မ္းသာကိုစြန္႕ျခင္းေၾကာင့္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ခ်မ္းသာကို အကယ္၍ ျမင္ခဲ့လွ်င္ ပညာရွိသည္ ထုိၾကီးက်ယ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုျမင္လ်က္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ခ်မ္းသာကို စြန္႕ရာ၏။
  If by renouncing a lesser happiness one may realize a greater happiness, let the wise man renounce the lesser, having regard for the greater.
 • သူတပါးကို ဆင္းရဲေပး၍ မိမိ၏ခ်မ္းသာကို အလုိရွိေသာသူသည္ (သူတပါး ရန္မူခံရျခင္း ၊ မိမိက ျပန္၍ ရန္မူျခင္း စသည္ျဖင့္ ) အျပန္အလွန္ ရန္ျခင္း ေရာေႏွာသည္ျဖစ္၍ ရန္မွ မလြတ္ႏိုင္။
  Entangled by bonds of hae, he who seeks his own hapiness by inflicting pain on others, is never delivered from hatred.
 • ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ အမႈကို မျပဳဘဲ ပစ္ထားကာ မျပဳသင့္ မျပဳထိုက္ေသာ အမႈကို ျပဳလ်က္ မာနေထာင္လႊားျပီးလွ်င္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္ေသာ သူတုိ႕မွာ ကာမစေသာ အာသေ၀ါတရားတုိ႕သည္ တုိးပြားကုန္၏။
  The cankers only increase for those who are arrogant and heedless, who leave undone what should be done and do what should not be done.
 • အျမဲခႏၶာကိုယ္ကို ႐ႈဆင္ျခင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကို ေကာင္းစြာ အားထုတ္လ်က္၊ မျပဳသင့္ မျပဳထိုက္ေသာ အမႈတို႕ကိုမျပဳဳဘဲ ၊ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ အမႈတုိ႕ကို အျမဲျပဳ၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ မေမ့မေလ်ာ့ကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ပညာအေျမာ္အျမင္ရွိကုန္ေသာ သူတုိ႕မွာ ကာမ စေသာ အာသေ၀ါတုိ႕သည္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းကုန္၏။
  The cankers cease for those mindful and clearly comprehending ones who always earnestly practise mindfulness of the body, who do not resort to what should not be done, and steadfastly pursure what should be done.
 • (တဏွာတည္းဟူေသာ) အမိကုိလည္းေကာင္း ၊ ( ငါ ဟူေသာ မာနတည္းဟူေသာ) အဖကိုလည္းေကာင္း သတ္၍ (သတၱ၀ါ၏ ၀ိဉာဥ္သည္ အျမဲတည္၏ ဟူေသာ သႆတဒိ႒ိ၊ သတၱ၀ါေသလွ်င္ တဖန္ျပန္မျဖစ္ဟု ဟူေသာ ဥေစၧဒဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ) ေရေျမသနင္း မင္းႏွစ္ပါးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ (ကပ္ၿငိစြဲလမ္းတတ္ျခင္းဟူေသာ ) အခြန္သိမ္းအမတ္ႏွင့္ တကြ ( အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတညး္ဟူေသာ ) တုိင္းျပည္ကိုလည္းေကာင္း သတ္ျဖတ္ဖ်တ္ဆီး၍ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္သည္ ဆင္းရဲကင္းစြာ သြားေလ၏။
  Having slain mother (craving), father (self-conceit), two warrior kings( eternalism and nihilism), and destroyed a country (sense organs and sense objects) together with its treasurer (attachment and lust), ungrieving goes the holy man.
 • (တဏွာတည္းဟူေသာ ) အမိ ၊ (မာနတည္း ဟူေသာ ) အဖကို သတ္၊ (သႆတဒိ႒ိ၊  ဥေစၧဒဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ပုဏၰား မင္းႏွစ္ေယာက္တုိ႕ကိုလည္း သစ္က်ားရဲ႐ွိသည့္ ခရီးႏွင့္တူေသာ ၀ိစိကိစၧာလွ်င္ ငါးခုေျမာက္႐ွိသည့္ နီ၀ရဏတည္းဟူေသာ ) အေႏွာက္အယွက္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္၍ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္သည္ ဆင္းရဲကင္းစြာ သြားေလ၏။Having slain mother, father, two brahmin kings (two extreme views), and a tiger as the fifth (the five mental hindrances), ungrieving goes the holy man.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (ကိုးပါး) ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း ႏိုးၾကားကုန္၏။ ( တရားမွန္ကို ေကာင္းစြာ သိကုန္၏)
  Those disciples of Gotama ever awaken happily who day and night constantly practise of the Recollection of the Quanlities of the Buddha.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း တရားဂုဏ္ေတာ္ (ေျခာက္ပါး)ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း တရားမွန္ကို သိကုန္၏။
  Those disciples of Gotama ever awaken happily who day and night constantly practise of the Qualities of the Dhamma.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း သံဃဂုဏ္ေတာ္(ကိုးပါး)ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း တရားမွန္ကို သိကုန္၏။
  Those disciples of Gotama ever awaken happily who day and night constantly practise of the Qualities of the Sangha.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း ခႏၵာကိုယ္ကို (ဆံပင္စေသာ ၃၁ မိ်ဳးတုိ႕ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍) ႐ႈကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း တရားမွန္ကို သိကုန္၏။
  Those disciples of Gotama ever awaken happily who day and night constantly practise Mindfulness of the body.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း ကရုဏာတရားပြားမ်ားျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း တရားမွန္ကို သိကုန္၏။
  Those disciples of Gotama ever awaken happily whose minds by day and night delight in the practice of non-violence.
 • ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း ေမတၱတရားပြားမ်ားျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္တုိ႕သည္ အခါခပ္သိမ္း တရားမွန္ကို သိကုန္၏။
  Those disciples of Gotama ever awaken happily whose minds by day and night delight in the practice of meditation.
 • သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္ခဲ၏၊ အလုိျပည့္ႏုိင္ခဲေသာ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ၏ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အလိုမတူေသာ သူႏွင့္ေပါင္းေဖာ္ေနထုိင္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ သံသရာခရီးရွည္သြားေသာသူသည္ အစဥ္ဆင္းရဲ၏၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ သံသရာခရီးရွည္သြားေသာသူ မျဖစ္ရာ၊ ဆင္းရဲသုိ႕ အစဥ္မက်ေရာက္ရာ။
  Difficult is life as a monk; difficult is it to delight therein. Also difficult and sorrowful is household life. Suffering comes from association with unequals; suffering comes from wandering in samsara. Therefore, be not an aimless wanderer, be not a pursuer of suffering.
 • သဒၶါတရားလည္းရွိ ၊ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံု ၊ အျခံအရံလည္းမ်ား ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာလည္းရွိေသာသူသည္ သြားေလရာရာ အရပ္၌ အပူေဇာ္ခံရ၏။
  He who is full of faith and virtue, and possesses good repute and wealth he respected everywhere, in whatever land he travels.
 • ဟိမ၀ႏၱာေတာင္သည္ အေ၀း၌ပင္တည္႐ွိေသာ္လည္း ထင္႐ွားေပၚလြင္သကဲ့သို႕ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕သည္ အေ၀း၌ပင္ ေနၾကေသာ္လည္း ထင္ရွားကုန္၏၊ ညအခါပစ္လုိက္ေသာ ျမားတုိ႕သည္ မထင္ရွားကုန္သကဲ့သုိ႕ သူယုတ္မာတုိ႕သည္ အနီး၌ ႐ွိၾကေသာ္လည္း မထင္႐ွားကုန္။
  The good shine even from afar, like the Himalayan mountain. But the wicked are unseen, like arrows shout in the night.
 • တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေန ၊ တစ္ေယာက္ထီးတည္း အိပ္၊ တစ္ေယာက္ထီးတည္း သြားလာ၍ မပ်င္းမရိ တစ္ေယာက္ထီးတည္း မိမိကုိယ္ကို ဆံုးမေသာ သူသည္ ေတာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္၏။
  He who sits alone, sleeps alone and walks alone, who is strenuous and subdues himself alone, will find delight in the solitude of the forest.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: