မိမိကုိယ္


 • မိမိကုိယ္ကို ခ်စ္လွ်င္ ( အကုသိုလ္မျဖစ္ေစရေအာင္၊ ကုသိုလ္ပြားမ်ားေအာင္ ) မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ အ႐ြယ္သံုးပါးတုိ႕တြင္ (အနည္းဆံုး )တစ္ပါးပါးေသာ အ႐ြယ္၌ ၊ ပညာ႐ွိေသာသူသည္ ပညာ႐ွိေသာသူသည္ မိမိကုိယ္ကို အကုသိုလ္မွ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏။
  If one holds oneself dear, one should diligently watch oneself. Let the wise man keep vigil during any of the three watches of the night.
 • ေ႐ွးဦးစြာ မိမိကုိယ္တိုင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ၏။ ေနာက္မွ သူတပါးတုိ႕ကို ေဟာေျပာဆံုးမရာ၏၊ ထုိသို႕က်င့္ေသာ ပညာ႐ွိသည္ (သူတပါးတုိ႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘးမွ ကင္းလြတ္၍ ) စိတ္ပင္ပန္း ညစ္ႏြမ္းျခင္း မျဖစ္ရာ ။
  One should first establish oneself in what is proper; then only should one instruct others. Thus the wise man will not be reproached.
 • သူတစ္ပါးကို ဆံုးမသကဲ့သုိ႕ မိမိကုိယ္ကို ဆံုးမရာ၏၊ (သူတပါးအားေဟာေသာတရားကို မိမိက်င့္ရာ၏) မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းစြာ ဆံုးမျပီးမွ သူတပါးကို ဆံုးမရာ၏၊ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမရန္ကား အလြန္ခဲယဥ္း၏။
  One should do – What one teaches others to do; if one would train others, one should be well controlled oneself. Difficult, indeed, is self-control.
 • မိမိသာလွ်င္ မိမိ၏ကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးသည္ မိမိ၏ ကုိးကြယ္ရာ အဘယ္မွာ ျဖစ္ပါအံ့နည္း၊ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းစြာ ဆံုးမျခင္းအားျဖင့္ ရခဲလွသည္႕ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကုိးကြယ္ရာကို ရေလ၏။
  One truly is the protector of oneself; who else colud the protector be? With oneself fully controlled, one gains a mastery that is hard to gain.
 • ေက်ာက္မွ ျဖစ္ေသာ ( ၀ရဇိန္ ) စိန္သည္ မွီရာျဖစ္ေသာ ထိုေက်ာက္ကိုပင္လွ်င္ ထြင္းေဖာက္ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႕ မိမိျပဳေသာ ၊ မိမိ၌ျဖစ္ေသာ ၊ မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈသည္ ထုိသူမိုက္ကိုပင္လွ်င္ ဖ်က္ဆီးေလ၏။
  The evil a witless man does by himself, born of himself, grinds him as a diamond grinds a hard gem.
 • မာေလာႏြယ္သည္ (မိမိ၏ မွီရာျဖစ္ေသာ) အင္ၾကင္းပင္ကို လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႕ ၊ သီလမ႐ွိျခင္း၏ အရင္းခံ အစစ္ျဖစ္သည့္ တဏွာ အလႊမ္းမုိးခံရေသာသူသည္ မိမိအက်ိဳးမဲ့ကို ရန္သူ အလုိရွိသည္အတိုင္း မိမိကုိယ္တုိင္ပင္ ျပဳလုပ္ေလ၏။
  Just as a jungle creeper strangles the tree on which it grows, even so, a man who is exceedingly depraved harms himself as only an enemy might wish.
 • (အျပစ္မကင္းသျဖင့္ ) ေကာင္းလည္းမေကာင္း မိမိ၏ အက်ိဳးလည္း မ႐ွိကုန္ေသာ အမႈတုိ႕ကို ျပဳရန္လြယ္၏၊ အက်ိဳးလည္းရွိ (အျပစ္ကင္းသျဖင့္ ) ေကာင္းလည္းေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳရန္ အလြန္ခဲယဥ္း၏။
  Easy to do are things that are bad and harmful to oneself. But exceedingly difficult to do are things that are good and beneficial.
 • ပညာမရွိေသာသူသည္ ယုတ္မာေသာ အယူ(သေဘာ) ျဖင့္ တရားႏွင့္အညီ အသက္ေမြး၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူထုိက္ကုန္သည့္ အရိယာပုဂိၢဳလ္တုိ႕၏ ေဟာေျပာဆံုးမေသာ တရားကို ႐ႈပ္ခ်တားျမစ္၏၊ ( ထိုလူမိုက္၏ ယုတ္မာေသာ သေဘာသည္) ၀ါးပင္တုိ႕၏ အသီးတုိ႕သည္ ထုိ၀ါးပင္ကို သတ္ရန္ သီးကုန္သကဲ့သို႕ မိမိကုိယ္ကို အက်ိဳးမဲ့ ပ်က္စီးေစရန္သာ ျဖစ္၏။
  Whoever, on account of perverted views, scorns the Teaching of ther Perfected Ones, the Noble and Righteous Ones- that fool, like the bamboo, produces fruits only for self-destruction.
 • မေကာင္းမႈကို မိမိျပဳလွ်င္ မိမိသည္ပင္ ပူပန္ညစ္ညဴးရ၏၊ မေကာင္းမႈကို မိမိမျပဳလွ်င္ မိမိသည္ပင္ စင္ၾကယ္၏၊ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း မစင္ၾကယ္ျခင္းကို မိမိသည္ပင္ ျပဳလုပ္၏၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ကို ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမွ စင္ၾကယ္ေအာင္ မသုတ္သင္ႏုိင္။
  By oneself is evil done; by oneself is one defiled. By oneself is evil left undone; by oneself is one made pure. Purity and impurity depend on oneself; no one can purify another.
 • သူတစ္ပါး၏ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို မဆုတ္ယုတ္ေစရာ၊ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေကာင္းစြာသိ၍ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးပြားေအာင္ ေလ့က်င့္အားထုတ္ရာ၏။
  Let one not neglect one’s own welfare for the sake of another, howevr great. Cleraly understanding one’s own welfare, let one be intent upon the good.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: