တစ္ေထာင္ခန္း


ဓမၼဟူသည္ တရား၊ ပဒဟူသည္ ပုဒ္ျဖစ္သည္။ တရားဟူသည္ သဘာ၀က်စြာ ျဖစ္တည္ေပၚေပါက္လာေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။
 ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က သူ၏မ်က္ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္တြင္ အေျခခံလ်က္ လူပုဂိဳလ္ ၊ ရဟန္း ပုဂိဳလ္တုိ႕အား အက်ယ္ေ၀ဖန္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းခ်ံဳးကာ ဥပေဒသအျဖစ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္လည္း ေဟာၾကားခဲ့သည္ ။
 ထုိအႏွစ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ားသည္ ဓမၼပဒ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ တရားပုဒ္ေလးမ်ား ျဖစ္လာသည္။
 ထုိတရားပုဒ္ေလးမ်ားကို ေရွးယခင္က ရဟႏၱာအရွင္တုိ႕က ေပါင္းစုညီညာ ရြတ္ဆုိကာ သဂၤါယနာ တင္ခဲ့ၾကသည္ ။ တဖန္ေႏွာင္းေခတ္လူမ်ားက ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ၊ စာရြက္အကၡရာ တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာအသီးသီးသို႕လည္း ျပန္ဆုိခဲ့ၾကသည္။
 ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ ႏွစ္ေပါငး္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ဓမၼပဒ ဟူသည္႕ တရားအႏွစ္ခ်ဳပ္စာပိုဒ္ေလးမ်ားသည္ ယခု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ မ်က္ေမွာက္သို႕ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
 ထုိစာပိုဒ္ေလးမ်ားသည္ ဖတ္ေကာင္းရံု ၊ သိရရံုုမွ်သာ မဟုတ္ ။ ဖတ္ရွဳျပီးေနာက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံက်ိဳးကုပ္ အားထုတ္ပါက အလုပ္၏ အရည္အေသြးအေလ်ာက္ အက်ိဳးတရားေပၚေပါက္ႏုိင္သည္႕ စာပိုဒ္ေလးမ်ားျဖစ္ေပသည္။

 • နိဗၺာန္္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္မဆုိင္ ၊ ေတာဖြဲ႕ေတာင္ဖြဲ႕အက်ိဳးမဲ့ႏွင့္သာ  ဆုိင္ေသာ စကားအခြန္းတစ္ေထာင္ထက္ ၾကားနာရလွ်င္ ရာဂစသည္ ကိေလသာ အပူျငိမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ စကားတစ္ခြန္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better than a thousand useless words is one useful word, hearing which one attains peace.
 • နိဗၺာန္္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္မဆုိင္ ၊ ေတာဖြဲ႕ေတာင္ဖြဲ႕အက်ိဳးမဲ့ႏွင့္သာ  ဆုိင္ေသာ ဂါထာတစ္ေထာင္ထက္ ၾကားနာရလလွ်င္ ရာဂစသည္ ကိေလးသာ အပူျငိမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တစ္ဂါထာသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better than a thousand uselesss verses is onen useful verse, hearing which one attains peace.
 • နိဗၺာန္္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္မဆုိင္ ၊ အက်ိဳးမဲ့ႏွင့္သာ  ဆုိင္ေသာ ဂါထာေပါင္းမ်ားစြကို ရြတ္ဆုိျခင္းထက္ ၾကားနာရလွ်င္ ရာဂစသည္ ကိေလးသာ အပူျငိမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားတစ္ပုဒ္ကို ရြတ္ဆုိျခင္္းသည္ ပိုျမတ္၏
  Better than reciting a hundred meaningless verses is the reciting of one verse of Dhamma, hearing which one attains peace.
 • တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ လူေပါင္းတစ္ေထာင္တုိ႕ကို အၾကိမ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ႏုိင္၏ ။ (၀ါ) လူတစ္သန္းတုိ႕ကို ႏိုင္၏။ ( ကမၼဌာန္း ဘာ၀နာပြားျခင္းအားျဖင့္ မိမိကုိယ္တြင္းတြင္ ရွိေသာ ကိေလသာ ရန္သူတုိ႕ကို သတ္ျဖတ္ကာ ) မိမိတစ္ကုိယ္တည္းကိုသာ ႏုိင္၏။ ထုိသူႏွစ္ဦးတုိ႕တြင္ မိမိတစ္ကုိယ္တည္းကို ႏိုင္ေသာ သူသည္ သာလြန္ထူးကဲသည္႕ စစ္ႏုိင္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္၏။
  Though one may conquer a thousand times a thousnad men in battle, yet he indeed is the noblest victor who conquers himself.
 • ကုိယ္တြင္းကိေလသာတုိ႕ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုႏုိင္ျခင္္းသည္ ျမတ္၏။ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္း၊ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း ၊ စစ္တုိုက္ျခင္း စသည္ သူတပါးကို ႏိုင္ျခင္းသည္ မေကာင္း ၊
  ကိေလသာရန္ကင္းေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမကာ ကိုုယ္ ၊ ႏႈတ္ ၊ ႏွလံုး အျမဲေစာင့္ရွာက္ေသာ သူ၏ ေအာင္ျခင္းကို နတ္သည္လည္းေကာင္း ၊ ဂႏၶဗၺနတ္သည္ လည္းေကာင္း ၊ မာရ္နတ္သည္လည္းေကာင္း ၊ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း မဖ်တ္ဆီးႏုိင္။
  Self-conquest is far better than the conquest of others. Not even a god, an angel, Mara or Brahma can turn tinto defeat the victory of such a person who is self-subdued and ever restrained in conduct.
 • အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး လတုိင္း လတို္င္း ေလာကိီသားျဖစ္ေသာ လူအေပါင္းတုိ႕ကို ေငြတစ္ေထာင္အကုန္ခံကာ ေပးလႈပူေဇာ္ျခင္းထက္ ၀ိပသနာျဖင့္ စိတ္ကို ပြားျပီးေသာ အရိယာပုဂိဳလ္တစ္ပါးကို တစ္ခဏမွ်ေပးလႈပူေဇာ္ျခင္းသည္ သာျမတ္၏။
  Though month after month for a hundred years one should offer sacrifices by the thousands, yet if only for a moment one should worship those of perfected minds that honour is indeeed better than a century of sacrifice.
 • (ကိေလသာကင္းရန္ သေဘာႏွင့္ ေတာထြက္ကာ) ေတာတြင္ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး မီးပူေဇာ္ျခင္းထက္ ၀ိပသနာျဖင့္ စိတ္ကိုပြားျပီးေသာ အရိယာပုဂိဳလ္္တစ္ပါးကို တစ္ခဏမွ်ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သာျမတ္၏။
  Thought for a hundred years one should tend the sacrificial fire in the forest, yet if only for a moment one should worship those of perfected imnds that worshop is indeed better than a century of sacrifice.
 • ေလာကတြင္ ေကာင္းမႈကို အလုိိုရွိေသာေၾကာင့္ မဂၤလာပြဲေန႕ စသည္တြင္ ေပးလႈေသာ အလႈမ်ိဳး၊ အထူးစီမံကာ ဧည့္သည္တုိ႕ကို ေကြ်းေမြးေပးလႈေသာ အလႈမ်ိဳးတုိ႕ကုိ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အျမဲမျပတ္ေပးလႈပူေဇာ္ျခင္္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္ကုိ ေကာင္းစြာက်င့္ကုန္ေသာ အရိယာ ပုဂိဳလ္တို႕အား ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ျဖင့္ ရွိခိုးေသာ ကုသိုလ္ေစတနာ၏ ေလးဖုိ႕တစ္ဖုိ႕ကိုမွ် မမွီေလ ။
  Whatever gifts and oblations one seeking merit might offer in this world for a whole year, all that is not worth one fourth of the merit gained by revering teh Upright Ones, which is truly excellent.
 • မိမိထက္ အသက္သိကၡာ ၀ါၾကီးေသာ သူတုိ႕ကို အျမဲအရိုအေသျပဳ ရွိခိုးေလံရွိေသာ သူမွာ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ခြန္အားၾကီးျခင္း  ဟူေသာ အက်ိဳးထူးတရားေလးပါးတုိ႕သည္ တုိုးပြားကုန္၏။
  To one ever eager to revere and serve the elders, these four blessings accurue: long life and beauty, happiness and power.
 • သီလလည္းမရွိ ၊ တည္ၾကည္ျခင္းလည္းမရွိေသာ သူ၏ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္  သီလရွိကာ ကမၼ႒ာန္းရွဳေသာ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day virtuour and meditative than to live a hundred years immoral and uncontrolled.
 • ပညာလည္းမရွိ ၊ တည္ၾကည္ျခင္းလည္း မရွိေသာ သူ၏ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္  ပညာရွိကာ ကမၼ႒ာန္းရွဳေသာ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day wise and meditative than to live a hundred years foolish and uncontrolled.
 • (ကိေလသာ စိတ္တုိ႕ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ကာ ) ေပါ့တန္ပ်င္းရိ လံု႕လမရွိေသာ သူ၏ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day strenuous and resolute than to live a hundred years sluggish and dissipated.
 • ခႏၶာငါးပါးတုိ႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကို မရွဳမဆင္ျခင္ မျမင္မူလ်က္  သူ၏ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္ ထုိခႏၶာငါးပါးတုိ႕၏ အျဖစ္အပ်က္ိကို ေကာင္းစြာဆင္ျခင္ျမင္ေသာ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.
 • ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္ကို မျမင္ဘဲ အႏွစ္တရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္ ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္္ေသာ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day seeing the Deathless than to live a hundred years without ever seeing the Deathless.
 • ျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာတရားကို မျမင္ဘဲ အႏွစ္္တရာပတ္လံုးအသက္ရွည္ျခင္းထက္ ျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ျခင္းထက္ ေလာကုတၱရာတရားကို ျမင္ေသာသူ၏  သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ပိုျမတ္၏။
  Better it is to live one day seeing the Supreme Truth than to live a hundred years without ever seeing the Supreme Truth.

3 Responses

 1. သာဓု သာဓု သာဓု….စာေလးေတြဖတ္သြားပါတယ္ေနာ္

  • ဖတ္ရံုနဲ႔ မပီးေသးဘူးေနာ္.. လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားဦး..ညီမေလးေရ……..

  • ဟုတ္.. က်န္တဲ့ အပုိင္းေလးေတြလညး္ ဆက္ျပီးတင္ေပးသြားမယ္ေနာ္… ေနာက္ထပ္လာဖတ္ဦးေနာ္….

Leave a Reply to စႏၵာ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: