ဓမၼစၾကၤာတရားဦး ေဟာၾကားျခင္း


ဓမၼစၾကၤာေဟာၾကားျခင္း

ဓမၼစၾကၤာတရားဦး ေဟာၾကားျခင္း

2 Responses

  1. ဒီဘ၀မွာ သစၥာဥာဏ္ရၿပီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လန္းျဖာ ၀မ္းသာ ပါေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: