ေဗာဇၥ်င္- (အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သိျခင္း၏ အေၾကာင္း)


၁… သတိသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါ အားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု သတိကို ထင္ေစ၏။ သတိသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၂… ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု ပညာျဖင့္ ထက္၀န္းက်င္ စိစစ္ ‘စူးစမ္း’၏။ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၃… ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္” ဟု ဝီရိယကို အားထုတ္၏။ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၄… ပီတိသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု ပူေလာင္ျခင္းကို တစ္ဖန္ၿငိမ္းေစ၏။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၅… ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု ႐ုန္႔ရင္းသည္ကို တစ္ဖန္ၿငိမ္းေစ၏။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၆… သမာဓိသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု စိတ္ကို ေကာင္းစြာထား၏။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

၇… ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ … ”သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ရန္မရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ေဘးမရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္၊ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္”ဟု ဉာဏ္ျဖင့္ ကိေလသာတို႔ကို ဆင္ျခင္၏။ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ ထံုအပ္ေသာ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ ျဖစ္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို မွီဝဲေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို မွီဝဲအပ္၏။ ဤေဗာဇၩင္ ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ပြါးေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ဤေဗာဇၩင္ ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ပြါးအပ္၏။ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤေဗာဇၩင္ ခုနစ္ပါး တို႔ျဖင့္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာ ဝိမုတၱိ၏ အဆင္တန္ဆာတို႔ ျဖစ္ကုန္ ၏။ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ေကာင္းစြာ တန္ဆာဆင္ အပ္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ၏ အေဆာက္အဦတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ေကာင္းစြာဆည္း ပူးအပ္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ၏ အျခံအရံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို ေကာင္းစြာျခံရံ အပ္၏။

ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိကို မွီဝဲေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ပြါးေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ကုန္၏။ အဆင္တန္ ဆာတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အေဆာက္အဦတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အျခံအရံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ျပည့္စံု ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေမတၱာႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏။ ေမတၱာႏွင့္အတူ ျဖစ္ကုန္၏။ ေမတၱာႏွင့္ ေရာေႏွာကုန္၏။ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ကုန္၏။ ေျပးဝင္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ၾကည္လင္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာတည္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ လြတ္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ”ဤကားၿငိမ္း၏” ဟု ေတြ႕ထိေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဝတၳဳကဲ့သို႔ ျပဳေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေရွး႐ႈထင္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ ကုန္၏။ ထက္ဝန္းက်င္ ဆည္းပူးေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ ပြါးေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ တည္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ တက္ႂကြေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ေမတၱာကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏။ ထြန္း လင္းေစတတ္ကုန္၏။ တင့္တယ္ေစတတ္ကုန္၏။

၃ – ေဗာဇၩဂၤဝါရ၊ ယုဂနဒၶ၀ဂ္၊ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္။ ခုဒၵကနိကာယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။

သာဓု… သာဓု… သာဓု…။

(http://www.lknt.org  မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

2 Responses

  1. အခုလို နားလည္ေအာင္ေျဖေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
    ေနာက္ေနာင္လည္း လာလည္ရင္း မသိတာေတြ ေမးပါဦးမယ္ေနာ္
    ္H1N1 မကူးေအာင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ပါ

    • ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်… ကၽြန္ေတာ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ေျဖေပးပါမယ္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္လည္းေလ့လာေနတုန္းပါ။ အခုလို ပံုမွန္လာလည္တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ H1N1 မကူးေအာင္လည္း ဂရုစိုက္ပါမယ္ခင္ဗ်…. 🙂
      ေနာက္အခ်ိန္ရရင္လည္း လာလည္ပါဦးေနာ္….. လိုအပ္တာေတြရွိရင္လည္း ေျပာပါဦး…. မွ်ေ၀ခ်င္တာေတြရွိလဲ ေျပာပါ။ တင္ေပးပါမယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: